Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

W dniu 20 listopada br. pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego w sali narad Urzędu Miasta odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego”.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego został utworzony zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia nr 203/2007 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Jarosławiu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zastępcy burmistrza: Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn oraz prezesi i dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów i kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży, a także zaproszeni eksperci i specjaliści z wytypowanych jarosławskich zakładów pracy i instytucji.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z aktami prawnymi dotyczącymi zarządzania kryzysowego oraz dokonanie oceny przygotowania Urzędu Miasta do sezonu zimowego. W pierwszej części Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego Lesław Strohbach omówił zagadnienia wynikające z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Drugą część posiedzenia wypełniło omówienie zadań związanych z powołaniem Miejskiego Zespołu Zrządzania Kryzysowego. Szef MZZK Jan Biłas przedstawił skład, strukturę organizacyjną i zadania Zespołu, jako organu pomocniczego Burmistrza, zadania Szefa Zespołu, organizację pracy, sposób przekazywania informacji o sytuacjach mających znamiona zdarzeń kryzysowych oraz zasady wypracowywania dla Burmistrza propozycji do działania. Naczelnik Wydziału Lesław Strohbach omówił również skład i zadania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzonego na bazie Wydziału Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Centrum funkcjonuje w systemie całodobowym. W trakcie spotkania Naczelnik Wydziału Dróg Zygmunt Petru omówił stan przygotowań służb miejskich do „akcji zima 2007/2008”. Natomiast Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Cienki w swojej wypowiedzi skupiła się na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w warunkach zimowych. Podsumowując spotkanie burmistrz Andrzej Wyczawski podkreślił wagę omawianej problematyki, oraz życzył członkom Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powodzenia w zakresie właściwego rozwiązywania ewentualnych problemów.

Jan Biłas
Szef Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31