Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

Sesja Rady Miasta 10.03.2008

Ponad trzy godziny trwały obrady XXVII sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 marca 2008 r. Uczestniczyło w niej 20 radnych, burmistrzowie, skarbnik, naczelnicy wydziałów, przedstawiciele Rad Dzielnic i oraz dziennikarze.

Na początku odbyła się prezentacja burmistrza Andrzeja Wyczawskiego na temat wyremontowanych w ubiegłym roku zabytków i środków przeznaczonych na ten cel w 2008 r. Następnie radni jednomyślnie przyjęli sprawozdanie z poprzedniej sesji, plan pracy na ten rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W części uchwałodawczej przyjęto 11 uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta, które dotyczyły przeniesień zapisanych wcześniej środków finansowych. Jednomyślnie radni przyjęli uchwałę w sprawie przekazania kwoty 20 tys. zł jako rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i na nagrody dla policjantów, którzy będą wykonywać dodatkowe patrole w mieście.

Podczas sesji ustalono również zasady korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę miejską Jarosław. Kolejna uchwala dotyczyła odpłatności za świadczenia w przedszkolach. Od 1 września 2008 r. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i w oddziale żłobkowym wynosić będzie 80 zł miesięcznie. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosić będzie 60 zł. Natomiast za pobyt dziecka w tzw. zerówce rodzice będą płacić 60 zł miesięcznie. Ponadto ustalono dzienną opłatę za wyżywienie: 4 zł za trzy posiłki, 3 zł za dwa kolejne posiłki oraz 2 zł za obiad. Rada Miasta przyjęta też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 24 tys. zł gminie miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach.

Po krótkiej dyskusji, większością głosów, przy 4 wstrzymujących się przyjęto uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta. Więcej pytań pojawiło się przy omawianiu kolejnego projektu w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Szówsku. Pozyskanie terenów położonych przy tzw. Babionce pozwoli na zorganizowanie w przyszłości miejsca wypoczynku dla mieszkańców Jarosławia. Długa dyskusja wywiązała się podczas omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na własność gminy miejskiej Jarosław w celu przekazania ich aportem do Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ostatecznie większością głosów, przy 3 przeciwnych, uchwała została przyjęta. Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Muninie, na której zlokalizowany jest Zakład Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Większością głosów, przy 1 wstrzymującym się, przyjęto uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jarosławiu. Następnie radni jednomyślnie postanowili złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego stwierdzającego nieważność zapisu o publikacji uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Gościem kolejnej części obrad był dr inż. architekt Marek Gachowski z Biura Projektowo- Doradczego „Arkus” w Gliwicach, który przedstawił dwie koncepcje wstępne zagospodarowania Rynku. Zostały one opracowane na podstawie analizy układu urbanistycznego, z zamiarem uczynienia z rynku w Jarosławiu miejsca przyjaznego dla turystów a równocześnie miejsca reprezentacyjnego.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65