Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

„Oddając krew - darujesz życie”
Dni Honorowego Krwiodawstwa są okazją do wręczenia nagród i wyróżnień osobom, które ratują ludzie życie prze dar krwi. Podczas okolicznościowego spotknia, które dbyło się 13 grudnia 2007 r. w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia burmistrz Andrzej Wyczawski podziękował Honorowym Krwiodawcom za otwarte serca i prawdziwi ludzką postawę: Dzięki waszej krwi pomniejsza się ludzka tragedia. Chylę przed wami czoła. Wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik złożył krótkie sprawozdanie z działalności w 2007 r. Podkreślił, że w naszym rejonie działa 26 klubów Honowego Dawcy Krwi, z czego połowa to kluby młodzieżowe. Wyraził radość z faktu, że w Jarosławiu znajduje się 8 stałych punktów poboru krwi. Burmistrz Andrzej Wyczawski wspólnie z prezesem ZR PCK Józefem Marmurowiczem wręczył odznaczenia najbardziej zasłużonym dawcom krwi. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele klubów KDH PCK, opiekunowie szkolnych klubów i wolontariusze.
Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65