Strona główna » Nasze wydawnictwa » Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008

Sesja Rady Miasta 25.08.2008
Poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz był obecny na sesji RM | Fot. Zofia Krzanowska
Poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz był obecny na sesji RM
Fot. Zofia Krzanowska
Burmistrz Andrzej Wyczawski podczas sesji 28.08.2008 r. | Fot. Zofia Krzanowska
Burmistrz Andrzej Wyczawski podczas sesji 28.08.2008 r.
Fot. Zofia Krzanowska

25 sierpnia 2008 r. odbyła się XXXVIII sesja RM Jarosławia. Obrady trwały 3 godziny. Uczestniczyło w niej 17 radnych, poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Mariusz Mituś, burmistrzowie: Andrzej Wyczaw- ski, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, skarbnik Barbara Maziarka, naczelnicy wydziałów, kierownicy podległych jednostek i dziennikarze.

Na wstępie przyjęto protokół z nadzwyczajnej sesji w dniu 8.08.2008 r. Poseł Andrzej Ćwierz złożył życzenia owocnej pracy na dalszy okres po przerwie wakacyjnej i poinformował o zadaniach, jakie go czekają w najbliższym czasie.

Podczas obrad podjęto 23 uchwały. Trzy z nich dotyczyły nadania Złotej Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Jarosławia”: Mariuszowi Mitusiowi, Łucjanowi Oronowiczowi i Janowi Wilkowi. Wszyscy są zaangażowani w pomoc osobom niepełnosprawnym.

Mariusz Mituś jest przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu i wiceprexzesem Zarządu Głównego w Warszawie. W stowarzyszeniu działa od 1994 r. Przez wiele lat był dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, który zaliczany jest do największych w Polsce. Odznaczony w 2004 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dzięki jego zaangażowaniu ponad 500 osób z Jarosławia i okolic korzysta z rehabilitacji, edukacji i opieki w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Łucjan Oronowicz rozumiejąc potrzeby osób z ograniczoną sprawnością ruchową czy intelektualną był współorganizatorem Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zasiadając w jego zarządzie. Wspierał psychicznie rodziców, udzielał porad, pomagał w zorganizowaniu specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji. Przez niemal cały czas był członkiem Komisji Rewizyjnej PSOUU Koło w Jarosławiu.

Jan Wilk pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu. Jego szczególną zasługą jest opracowanie i nadzór nad powstaniem Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Jarosławiu, który zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych. Jest przewodniczącym Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarosławskiego.

Większością głosów, przy 3 wstrzymujących się, Rada Miasta zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczący przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologicznego, Stacji Dializ oraz Poradni Nefrologicznej Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, pod warunkiem zapewnienia ciągłości usług medycznych. Jednomyślnie radni negatywnie zaopiniowali lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Pruchnickiej 7 w Jarosławiu.

Również jednomyślnie została podjęta uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Jarosławiu, jako wkład pieniężny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na działkach tych znajdują się budowle i urządzenia stanowiące część przedsiębiorstwa.

Następnie jednomyślnie radni wyrazili zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław prawa własności nieruchomości oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu. Większością głosów, przy 1 wstrzymującym się, podjęto uchwałę w sprawie wydzierżawienia na 10 lat gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasoego dzierżawcy, który zbudował pawilon handlowy na podstawie pozwolenia na budowę.

Kolejna uchwała - przyjęta większością głosów, przy 2 wstrzymujących się, dotyczyła zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Jarosławiu. Z wnioskiem o sprzedaż części gruntu, który jest własnością Gminy Miejskiej Jarosław wystąpił właściciel działek sąsiednich - po byłej mleczarni przy pl. Mickiewicza. On też pokrył koszty wydzielenia tej części nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość zbycia nieruchomości za zgodą Rady Miasta w trybie bez- przetargowym, jeżeli nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Jednomyślnie lub zdecydowaną większością głosów Rada Miasta przyjęła 4 uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Trzy z nich dotyczyły trybu bezprzetargowego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, a jedna zbycia w drodze przetargu.

Następnie radni większością głosów, przy 1 wstrzymującym się ustalili w formie uchwały zasady wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony.

Po krótkiej dyskusji większością głosów, przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się, przyjęto zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław. Wyrażono zgodę na 80-procentową bonifkatę w przypadku sprzedaży lokalu w budynkach o liczbie lokali powyżej trzech, 70-procentową bonifkatę jeśli w domu są trzy lokale, 55- procentową – w przypadku dwóch lokali i 40-procentową bonifkatę w przypadku sprzedaży lokalu w domu jednolokalowym.

Podczas sesji Rady Miasta Jarosławia podjęto 6 uchwał dotyczących zmian w budżecie. W wyniku przesunięć budże- towych przeznaczono 27 tys. zł na pielęgnację i tworzenie terenów zielonych, 30 tys. zł na dofnansowanie kosztu remontu przejścia pod torami stacji PKP, 70 tys. zł na zakup autobusów MZK, 15 tys. zł na instalację systemu alarmowego na I piętrze Ratusza, 119 tys. zł na bieżące remonty nawierzchni brukowych i dróg, 350 tys. zł dodatkowo na realizację kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

Ponadto radni większością głosów wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Jarosławiu na os. Witosa. Nieruchomość obejmująca grunt wraz z budynkiem byłego przedszkola zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym na cele niezwiązane z działalnością zarobkową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifkaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży. Obecny na sesji Mariusz Mituś - przewodniczący zarządu PSOUU podziękował za zrozumienie i umożliwienie ciągłości działania tej organizacji pozarządowej.

Jednomyślnie podjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2008 w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez sport na poziomie ekstraklasy. W kolejnym punkcie obrad radni dyskutowali nad wnioskiem Klubu Radnych Mała Ojczyzna i PSL o nienadużywanie nadzwyczajnego trybu zwoływania sesji. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Spra- wiedliwości oraz Platormy Obywatelskiej przedstawiłem zasadność zwoływania kilku ostatnich sesji w trybie nadzwyczajnym.

Jarosław Pagacz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Numery archiwalne
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31