Nasze wydawnictwa

Marzec, nr 3 (197) / 2009

Sesja Rady Miasta 23.03.2009
Druga w roku 2009 r. sesja RM odbywała się w dniu 23 marca br., w obecności posła Andrzeja Ćwierza, burmistrza Andrzeja Wyczawskiego zastępców Stanisława Misiąga i Bogdana Wołoszyna, skarbnik Barbary Maziarki, sekretarza miasta Jana Biłasa, naczelników wydziałów Urzędu Miasta Jarosławia, prezesów spółek miejskich, przedstawicieli prasy i in.
Na początku sesji burmistrz Andrzej Wyczawski podziękował członkom społecznej komisji mieszkaniowej za pracę, jaką włożyli w analizę i tworzenie listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkania komunalnego z zasobów Gminy Miejskiej. Przewodniczącym komisji był wiceprzewodniczący RM Andrzej Lichończak, członkami: Antoni Lotycz, Andrzej Pieszko, Monika Porczak, Roman Berwisz i Eugeniusz Kinasz.
Następnie urbanista Zbigniew Borchulski przedłożył informację dot. prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² do strategii rozwoju tej działalności w Jarosławiu. Urbanista omawiając dokument, podkreślał, iż w mieście wyodrębniają się jakby naturalnie trzy główne strefy najlepsze w przyszłości pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Byłyby to: część północna miasta - obszar dzisiaj spełniający funkcję rolniczo-przyrodniczą, tzw. obszary biologicznie czynne, obszar położony pomiędzy planowaną obwodnicą, a linią torów kolejowych - strefa śródmiejska oraz strefa południowa - najbardziej rozwinięta gospodarczo, przemysłowa. Układ komunikacyjny miasta wielowiekowego, do którego należy Jarosław, nie jest przygotowany na ruch komunikacyjny o akim zasięgu, jak dzisiaj, stąd właśnie wynikają potrzeby opracowania dokumentu, który wpłynie pozytywnie na planowane w przyszłości inwestycje. Polityka przestrzenna sięga w przód nawet 30 i 50 lat. Z tego punktu widzenia, obszar na północ od obwodnicy, rysuje się jako bardzo interesujący z perspektywy rozwoju infrastruktury handlowej. Dzisiejsze miasta i styl robienia zakupów wymusza budowy wielkopowierzchniowych sklepów, całych tzw. ogrodów handlowych, pełniących różnorodne oczekiwania klientów, od zaplecza restauracyjnego, po kino i galerie handlowe. Tego się nie uniknie, niezależnie od indywidualnych upodobań. Według Zbigniewa Borchulskiego nie ochronimy się przed prądem budowy galerii handlowych - wielofunkcyjnych, dyktuje to wolny rynek.
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektami uchwał. Cztery pierwsze dotyczyły zmian w tegorocznej uchwale budżetowej. I tak (na mocy uchwały przy 1 gł. wstrzymującym się ) uległa zmniejszeniu prognozowana subwencja oświatowa. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji wynika z decyzji ministra finansów wynikającej z ustawy budżetowej w sprawie poszczególnych rocznych kwot subwencji. Subwencja zmniejszyła się 370.374 zł, zwiększono dochody budżetu o 329.626 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszeniu uległy wydatki stanowiące dopłatę do JTBS-u - 100.00 zł (ten zapis Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała i należało to poprawić - tak wyjaśniła radnemu M. Januszowi skarbnik ), wydatki z tytułu świadczeń społecznych - 86.374 zł, oświetlenie placów i ulic o 100.000 zł. Zwiększono natomiast wydatki miasta stanowiące środki na opracowanie modernizacji ulicy Konfederackiej - 19.000 zł dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji - 17.000 zł, a także o 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania budowy kolejnego kompleksu sportowego w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012. Dodatkowo zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ekspertyz i analizy podziemnego przejścia pod kamienicami RYNEK 4,5 i 6, o 30.000 zł zwiększono wydatki miasta na organizację imprezy kulturalnej Piknik Żołnierski. Radni przy 2 głosach wstrzymujących się podjęli uchwałę o zakupie za kwotę 22.000 zł z budżetu miasta domku letniskowego w Rymanowie Zdroju dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta Jarosławia. Pytania radnych przed głosowaniem dotyczyły wątpliwości, czy nie można kupić domku z tzw. zakładowego funduszu socjalnego. Po uzyskaniu odpowiedzi, że z funduszu można jedynie doposażyć, czy remontować domek, uchwała została przyjęta. Radni jednogłośnie przesunęli środki w wys. 150.000 zł na modernizację hotelu TURKUS z zadania modernizacji stadionu szkolnego MOSiR, następnie także jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok 2009 na wykonanie modernizacji hotelu TURKUS.
W wyniku rezygnacji radnego Adama Halwy z uczestni-ctwa w komisji kultury, należało podjąć uchwałę zmieniającą stałe składy komisji RM. Adam Halwa zgłosił swoją osobę do składu komisji budżetu i finansów. Jak podał w oświadczeniu na koniec obrad, praca w komisji kultury w ocenie radnego nie przynosiła oczekiwanych efektów. Przewodniczącą komisji kultury jest radna Bożena Łanowy, która podjęła polemikę z radnym.
Na stoły radnych trafił projekt uchwały zmieniający wartość jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Dyrektorzy właściwych instytucji zwrócili się z wnioskiem do burmistrza o zwiększenie wartości jednego punktu z 4,50 zł na 5, 50 zł. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Następnie radni podjęli trzy uchwały dotyczące zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej przy ul. Dolnoleżajskiej, Podgórze. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nabyciu przez Gminę Miejską gruntu pod nieruchomością PGKiM przy ul. Reymonta. Sprawa ta powinna była być załatwiona jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w.
Również jednogłośnie przegłosowano uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągniecia w pracy dydaktycznej oraz w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego i in.
Jednogłośnie podjęto uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morawska Północ” - zgodnego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia oraz rejonu ulicy Boczna Sanowa.
Dużym osiągnięciem okazało się podjęcie uchwały - jednogłośnie - o utworzeniu w Jarosławiu parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu Klasztornego OO. Dominikanów w Jarosławiu. Stanowiąc niejako całość z poprzednią uchwałą był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego. Historia starań o wpis Starówki jako pomnika historii sięga 2004 r., kiedy to Rada Ochrony Zabytków na pierwszej w swojej działalności sesji wyjazdowej, zwiedzała nasze miasto. Sugestia członków Rady Ochrony Zabytków o utworzeniu najpierw parku kulturowego z poszerzeniem strefy zabytkowej o klasztor OO. Dominikanów i dawne Opactwo Benedyktyńskie - zaowocowała długimi przygotowaniami i pracą w tym zakresie. Dyskusja ze strony radych dotyczyła wątpliwości, czy na terenie objętym ochroną mieszkańcy nie spotkają się z ograniczeniami. Na wszystkie pytania odpowiadał architekt Maciej Sapeta.
Stosunkowo dużo czasu zajęła dyskusja nad projektem uchwały o utworzeniu samorządowej instytucji pod nazwą Centrum Kultury i Promocji Miasta. Dobiegają końca prace remontowe w kamienicy Attavantich przeznaczonej w całości na tę instytucję. Swoje wątpliwości wygłaszali: Elżbieta Kluz, Adam Halwa, Tadeusz Słowik. Elżbieta Kluz proponowała zmianę nazwy, Adam Halwa popierał powołanie takiej instytucji uznając iż Miejski Ośrodek Kultury nie wypełnia całkowicie zadań kulturalnych miasta, ale sugerował poszerzenie w statucie Centrum zapisów o obszarze działalności, sposobie zatrudniania dyrektora placówki. Tadeusz Słowik natomiast chciał dowiedzieć się o środki na działalność placówki. Burmistrz Andrzej Wyczawski zapewnił, iż regulamin organizacyjny tworzony będzie z udziałem zainteresowanych pracą nad nim radnych, twierdził, iż MOK nie ma dobrej oferty dla dorosłych, nie ma odpowiedniej infrastruktury dla działalności kulturalnej. Wymaga sporych nakładów finansowych, ostatnio udało się budynek „Sokoła” pokryć dachem - ale to nie wyczerpuje ogromnych potrzeb i nakładów dla tej instytucji. Zgodnie ze strategią rozwoju miasta, Rynek jest centrum kultury i rozwoju. Centrum działać będzie przez cały rok, siedem dni w tygodniu innowacją w mieście będzie w Centrum oferta turystyczna - siedzibę tam znajdą przewodnicy turystyczni. Podkreślał, że statut instytucji stanowiący załącznik do uchwały jest ogólny, dlatego zaprosił do współpracy przy tworzeniu regulaminu organizacyjnego. Odpowiadając radnemu T. Słowikowi, przypomniał, iż uchwała budżetowa na 2009 r. ma w swoim zapisie 530 tys. zł na działalność Centrum w roku bieżącym.
Przy 3 głosach wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę o powołaniu i Centrum Kultury i Promocji formalnie zostało powołane. Na zakończenie złożyłem wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65