Strona główna » Dla Inwestorów » Oferta inwestycyjna
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna nr 1 - Nieruchomość Gminy Miejskiej Jarosław położona w Jarosławiu, obręb nr 5

Gmina, miejscowość:

Gmina Miejska Jarosław

Numer działki:

 

98/19 - KW PR1J/00097182/9

 

 

98/11- KW PR1J/00094354/5

 

Powierzchnia działki:

 

Dz. nr 98/19 - 0,9164 ha

 

 

Dz. nr 98/11- 2,8648 ha

 

Charakter działki:

 

budowlano-usługowa

 

Przeznaczenie terenu wg planu zagospodarowania:

Zgodnie z MPZP „obszaru ograniczonego od wschodu linią PKP, od południa ul. Szczytniańską, od zachodu               ul. Lotników i od północy ul. Krakowską" zatwierdzonego uchwałą nr 562/XLIX/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia    28 listopada 2005 r. teren obejmujący działki gruntowe oznaczone jako nr 98/11 i nr 98/19 obręb nr 5 znajduje się w konturze oznaczonym symbolem UC-ZP- „tereny usług komercyjnych i miejskiej zieleni publicznej".

Uzbrojenie:

Teren posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. energia elektryczna, wodociągowa i gazowa.

Dojazd:

Dojazd do granic działek od ul. Krakowskiej odcinkiem drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych utrudniony ze względu na położenie przy wiadukcie kolejowym.

Informacja dodatkowa:

Działki gruntowe, teren płaski z lekkim spadkiem              w kierunku zachodnim z niewielkimi nierównościami           i pofałdowaniami, w części położony w obrębie zrekultywowanego wyrobiska po eksploatacji gliny, od strony południowej i wschodniej położony poniżej otaczającego terenu.

Kształt nieregularny, w sąsiedztwie byłej cegielni, linii kolejowej oraz działek użytkowanych rolniczo.

Na terenie działki 98/11 znajduje się murowany komin         z cegły ceramicznej pozostały po rozbiórce pieca do wypalania cegły (po starej cegielni)

 

Oferta inwestycyjna nr 2 - Nieruchomość Gminy Miejskiej Jarosław położona w Jarosławiu, obręb nr 4

Gmina, miejscowość:

Gmina Miejska Jarosław

Numer działki:

3205/113 - KW PR1J/00057107/8

3205/21- KW PR1J/00057107/8

Powierzchnia działki:

Dz. nr 3205/113- 0,4490 ha

Dz. nr 3205/21- 0,3414 ha

Charakter działki:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

Przeznaczenie terenu wg planu zagospodarowania:

 • Zgodnie z MPZP obszaru „Spółdzielcza" w Jarosławiu dla terenu obejmującego działkę Dz. nr 3205/113 obręb nr 4przypisana została funkcja oznaczona symbolem 3MN/U- tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług
 • Zgodnie z MPZP obszaru „Spółdzielcza" w Jarosławiu dla terenu obejmującego działkę Dz. Nr 3205/21 obręb nr 4 przypisana została funkcja oznaczona symbolem 2MN/U- tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

Uzbrojenie:

 • Dz. nr 3205/113- Teren posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągowa i gazowa.
 • Dz. Nr 3205/21- Teren posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj.: energia elektryczna, kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa, wodociągowa i gazowa.

Dojazd:

 • Dz. nr 3205/113- Dojazd do granicy działek od ul. Spółdzielczej
 • Dz. Nr 3205/21- Dojazd z ul. Spółdzielczej odcinkiem drogi gruntowej oraz z ul. Dziewiarskiej

Informacja dodatkowa:

 • Dz. nr 3205/113- Działka gruntowa, położona w bliskim sąsiedztwie drogi obwodowej miasta Jarosławia w terenie płaskim z lekkim spadkiem w kierunku północnym, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej. Teren z licznymi nierównościami i pozostałościami po istniejącej wcześniej zabudowie, kształt regularny. Przy południowej i wschodniej granicy przez działkę przebiega napowietrzna linia elektryczna, w obrębie działki zlokalizowane są dwa słupy żelbetowe, przy północno-zachodniej granicy przebiega kolektor kanalizacyjny k800.

    Obecnie działka nieużytkowana, zakrzaczona                       z pojedynczymi drzewami.

 • Dz. Nr 3205/21- Działka gruntowa położona w płaskim terenie z lekkim spadkiem w kierunku północnym w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej i handlowo- usługowej. W centralnej części działka zabudowa jest wolnostojącym, parterowym, budynkiem mieszkalnym oraz przy północnej granicy budynkiem gospodarczym. Stan techniczny budynku- awaryjny, zagrażający bezpieczeństwu ludzi, stopień zużycia technicznego powyżej 70 %- decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu zakaz użytkowania budynku mieszkalnego. Przez północną część działki przebiega napowietrzna linia elektryczna, w obrębie działki zlokalizowany jest słup żelbetowy, przy południowej granicy przebiega kolektor kanalizacyjny oraz podziemny kabel energetyczny.

 

 

Oferta inwestycyjna nr 3 - Nieruchomość Gminy Miejskiej Jarosław położona w Jarosławiu, obręb nr 5

Gmina, miejscowość:

Gmina Miejska Jarosław

Numer działki:

2936/2- KW PR1J/00040186/3

2941/1- KW PR1J/00076871/3

2941/3- KW PR1J/00076871/3

2951/1- KW PR1J/00076871/3

2956/1- KW PR1J/00076871/3

Powierzchnia działki:

2936/2 - 720 m2

2941/1 - 503 m2

2941/3 - 3352 m2

2951/1 - 2311 m2

2956/1 - 1352  m2

Charakter działki:

 

 • usługi produkcyjne
 • składy
 • magazyny
 • usługi materialne

 

Przeznaczenie terenu wg planu zagospodarowania:

Zgodnie z MPZP „obszaru Morawska- Północ" zatwierdzonego uchwałą nr 540/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia  23 marca 2009 r. znajduje się w konturze oznaczonym symbolem B P,U- 11, P,U-7 co oznacza przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi

Uzbrojenie:

nieuzbrojony

Dojazd:

Dojazd droga krajowa E40

Informacja dodatkowa:

Teren płaski, działka gruntowa, niezabudowana

Oferta inwestycyjna nr 4 - Nieruchomość Gminy Miejskiej Jarosław położona w Jarosławiu, obręb nr 1

Gmina, miejscowość:

Gmina Miejska Jarosław

Numer działki:

2286/4- KW PR1J/00078374/3

 

Powierzchnia działki:

Dz. nr 2286/4- 10,7046 ha

Charakter działki:

 

budowlano-usługowa

 

Przeznaczenie terenu wg planu zagospodarowania:

Brak MPZP.

Zgodnie z „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia", przyjęte Uchwałą Nr  442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001 r ze zm. Teren przeznaczony jest na działalność gospodarczą. Z uwagi na brak terenów produkcyjnych przyległych do ww. działki, wskazane jest przeznaczenie terenu pod produkcję rolną (przetwórstwo rolno-spożywcze)

Uzbrojenie:

Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. energia elektryczna i wodociągowa.

Dojazd:

Dojazd do granic działek od ul. Kamiennej tj. droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej

Informacja dodatkowa:

Działki gruntowe, teren płaski, kształt regularny,                     w sąsiedztwie  terenów rolniczych.