Ogłoszenia i komunikaty

(17.04.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(09.04.2009)
Stosownie do art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku art. 33 i 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr199 poz.1227), w toku prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego, w związku ze złożonym wnioskiem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 (E– 40) Jędrzychowice – Korczowa odcinek od km 645 + 263 do km 656 + 413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
(03.04.2009)
Zaproszenie do udziału w konsultacji społecznej na temat ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015”
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65