Ogłoszenia i komunikaty

(25.05.2016)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 ) : Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław.
(20.05.2016)
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku.
(18.05.2016)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tj. świadczenia usług opiekuńczych oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
(17.05.2016)
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
(05.05.2016)
Przypominamy, że w maju przypadają terminy płatności następujących zobowiązań podatkowych:
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65