Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(22.03.2018)
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako instytucja udzielająca unijnych pożyczek dla firm w województwie podkarpackim zachęca do zapoznania się z nowymi ofertami: pożyczką standardową dla wszystkich MŚP z województwa oraz pożyczką z projektu „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej.
(21.03.2018)
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje informacje dla producentów tytoniu w związku z wejściem w dniu 15 grudnia 2017 r. w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym w Polsce celem ograniczenia szarej strefy.
(20.03.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
(16.03.2018)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii zwracają się z apelem do hodowców trzody chlewnej, którego treść przedstawiamy poniżej.
(15.03.2018)
Działając zgodnie z art. 15 ust. 2h i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.2018.450) oraz Uchwałą Nr 645/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 Burmistrz Miasta Jarosławia powierzył realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania.
(15.03.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową z zakresu pomocy społecznej.
(14.03.2018)
„Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).
(12.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina o obowiązku przeprowadzenia na terenie miasta powszechnej deratyzacji w terminie od 15 do 30 marca 2018 r.
(08.03.2018)
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych informuje o drugiej edycji konkursu „Wspieramy Rozwój”, którego celem jest nagrodzenie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. W tym roku z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, powstała dedykowana temu wydarzeniu kategoria, promująca ideę patriotyzmu w lokalnych społecznościach.
(05.03.2018)
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.
(01.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(28.02.2018)
Działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław, Burmistrz Miasta Jarosławia postanowił dofinansować zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania.
(20.02.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że przyznał na 2018 rok indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki.
(20.02.2018)
Informacja Burmistrza Miasta Jarosławia o przystąpieniu do naboru wniosków o przyznanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
(12.02.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »  »»     [strona 1 z 22 - wszystkich aktualności: 330]