Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

O G ŁO S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 319/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12. 12. 2011 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2012 roku” powierza się organizacji pozarządowej :
 

„Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło    w Jarosławiu „ ul. Wilsona 6a, 37 - 500 Jarosław.

 

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w wymaganym okresie wynosi 132.500 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych).

                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                               Jarosławia

(02.01.2012)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31