Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 407/2013 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 03. 12. 2013 r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadania „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej

Działając na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadania „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

§ 1

Nie przyznać dotacji na dofinansowanie zadania:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej", na kwotę: 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2

Odrzucić wniosek Miejskiego Klubu Sportowego Jarosław Spółka Akcyjna ul. Ogrodowa 4a, 37 - 500 Jarosław,  złożony w dniu 20 listopada 2013 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ  MIASTA

JAROSŁAWIA

 

 

UZASADNIENIE:

W przeprowadzonym postępowaniu otrzymano w określonym terminie tylko wniosek Miejskiego Klubu Sportowego Jarosław Spółka Akcyjna w Jarosławiu. Wniosek spełniał wymogi formalne określone ogłoszeniem.

Przy rozpatrywaniu wniosku powinnością komisji konkursowej jest między innymi ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. W tej części komisja konkursowa doszła do przekonania, że wnioskodawca zadania nie wykona. U podstaw tego przekonania znajduje się wiedza o złej sytuacji finansowej wnioskodawcy czego wyrazem jest m.in. zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia  15 .03. 2013r. o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika ( w tym przypadku MKS Jarosław S.A).

To zajęcie skierowane do Urzędu Miasta Jarosławia oznacza, że dotacja musiałaby być przelana na dobro organu egzekucyjnego. W tej sytuacji rozliczenie dotacji przez wnioskodawcę byłoby niemożliwe.   

 

Marek Piotrowski
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(04.12.2013 | aktualizacja 04.12.2013 13:58)
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30