Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 654/LVIII/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

zleca się następującym podmiotom realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2014 roku, poprzez wspieranie ich wykonywania:

1. Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i wykluczeniem społecznym

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, os. Jagiellonów 1, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł

2. Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci z Dzielnicy nr 5 ze wsparciem specjalistycznym rodziny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, os. Jagiellonów 1, Jarosław

Wysokość dotacji  - 20 000 zł

3. Prowadzenie 3 świetlic środowiskowych oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 1, nr 2, nr 6 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Oddział Rejonowy w Jarosławiu, ul. Dominikańska 25, Jarosław

Wysokość dotacji  - 80 000 zł

4. Organizacja pikniku integracyjnego „Z bliźnim na majówkę" z udziałem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy Nr 3 

Akcja Katolicka przy Parafii Jarosław p.w. Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

5. Organizacja festynu dla społeczności lokalnej - „Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu"

Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 5 000 zł

6. Wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy nr 3

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga" w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji  - 28 000 zł

7. Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów

wpłynęły 2 oferty

dotacje otrzymała:

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Czesławy „Baśki" Puzon, ul. Sienkiewicza 11, Jarosław

Wysokość dotacji -  10 000 zł

oferta odrzucona z przyczyn formalnych:

ZHR Okręg Podkarpacki, ks. J. Popiełuszki 4, Stalowa Wola

8. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Arka" oraz profilaktyki alkoholowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych z rejonu ul. 3-go Maja

Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 5 000 zł

9. Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, jako formy profilaktyki alkoholowej - „Letnia szkoła artystyczna"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

10. Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno - edukacyjne o zasięgu lokalnym

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, ul. Benedyktyńska 5, Jarosław

Wysokość dotacji  - 8 000 zł

11. Organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z Dzielnicy nr 3

Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

12. Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała, Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, Jarosław

Wysokość dotacji - 35 000 zł

13. Zorganizowanie wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 2

Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

14. Organizowanie wszechstronnej pomocy dla kobiet zagrożonych problemem alkoholowym oraz wsparcie kobiet i rodzin ofiar przemocy domowej wynikłej z alkoholizmu osób bliskich

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł

15. Promocja trzeźwości wśród niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę ze społecznością lokalną

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Poniatowskiego 53, Jarosław

Wysokość dotacji - 7 000 zł

16. Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych z Dzielnicy nr 7

wpłynęły 2 oferty

1. Parafia Rzym.-Kat. N.S.P.J. Jarosław, ul. Łazy Kostkowskie, Jarosław

Wysokość dotacji: 6 000 zł

2. Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Dolnoleżajska 63, Jarosław

Wysokość dotacji: 6 000 zł

17. Warsztaty arterapii dla osób niewidomych i słabo widzących, w tym dla dzieci i młodzieży jako profilaktyka uzależnień i model trzeźwego spędzania czasu pod tytułem „ Terapia przez sztukę"

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki, Koło Powiatowe, ul. Poniatowskiego 53, Jarosław

Wysokość dotacji: 4 000 zł

18. Kształtowanie umiejętności życiowych najskuteczniejszą formą promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław

Wysokość dotacji  -  5 000 zł         

19. Promowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław

Wysokość dotacji  -  5 000 zł

20. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościennych

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Dolnoleżajska 63, Jarosław

Wysokość dotacji  -  5 000 zł

21. Promocja dojrzałych postaw proabstynenckich i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego w ramach duszpasterstwa młodzieży

Parafia Rzym.-Kat. p. w.  Matki Bożej Bolesnej, ul. Dominikańska 25, Jarosław

Wysokość dotacji  -  6 000 zł

22. Prowadzenie całorocznej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym i problemem alkoholowym z Dzielnicy nr 1

Stowarzyszenie Kulturalno - Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi, pl. ks. Piotra Skargi 2, Jarosław

Wysokość dotacji - 28 000 zł

23. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych patologia społeczną w tym uzależnieniom od alkoholu z Dzielnicy nr 1

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, pl. ks. Piotra Skargi 2, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

24. Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę wiedzy i prawidłowych zachowań związanych z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

wpłynęły 2 oferty

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe nr 4, ul. Rynek 6/18, Jarosław

Wysokość dotacji  - 3 500 zł 

2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39, Jarosław

Wysokość dotacji - 3 500 zł

25. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki nożnej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej

wpłynęły 3 oferty

1. Jarosławski Klub Sportowy 1909, ul. Bandurskiego 2/11, Jarosław 

Wysokość dotacji - 5 000 zł,

2. Klub Sportowy „Przedmieście" Jarosław, ul. Burmistrza Matusza 10, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł,

3. Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

26. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa jako formy profilaktyki alkoholowej

Parafialny Klub Sportowy Kolping - Jarosław, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 50 000 zł

27. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie judo jako formy profilaktyki alkoholowej

Parafialny Klub Sportowy Kolping -Jarosław, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł

28. Organizacja dla mieszkańców miasta Jarosławia spotkań promujących styl życia bez alkoholu oraz propagowanie sposobów wychodzenia z uzależnień ludzi trwających w abstynencji

Stowarzyszenie Nowa Kultura, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 3 000 zł

29. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie lotnictwa szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, ul. Rynek 6, Jarosław

Wysokość dotacji  - 2 000 zł

30. Zorganizowanie obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wywodzących się z rodzin dotkniętych patologią z Dzielnicy Nr 2

Parafii Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

31. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie krótkofalarstwa jako forma profilaktyki alkoholowej

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

32. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie jazdy konnej w ramach promowania zdrowego trybu życia bez nałogów

Stowarzyszeniu Miłośników Koni „ARABIAN", Pełkinie - Wygarki

Wysokość dotacji - 15 000 zł

33. Organizacja obozu sportowego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie wakacji jako formy profilaktyki alkoholowej

Międzyszkolny Klub Sportowy „San", os. A.K 11/4, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

34. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie łucznictwa sportowego jako forma profilaktyki alkoholowej

Stowarzyszenie „Nauka i Rozwój", ul. Św. Ducha 1, Jarosław

UKS Tramp przy ZSTiO w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1, Jarosław

oferta odrzucona z przyczyn formalnych

35. Zorganizowanie wypoczynku letniego jako formy profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z duszpasterstwa z Dzielnicy Nr 6

Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Bolesnej, OO. Dominikanów, ul. Dominikańska 25, Jarosław

Wysokość dotacji - 6 000 zł

36. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu i rekreacji w zakresie aikido jako profilaktyki alkoholowej

Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido, ul. Rynek 20/4, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

37. Kształtowanie wśród osób starszych prawidłowych zachowań związanych z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu, os. Słoneczne 2/33, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł 

38. Realizacja zadań skierowanych do osób dorosłych jak i młodzieży zagrożonych patologią alkoholową poprzez rozwój kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

nie wpłynęła żadna oferta

39. Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym wynikającym z nadużywania alkoholu poprzez organizowanie zajęć sportowych i rozwijających zdolności plastyczne dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Jarosławski Plastyk, ul. Jezuicka 1, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

40. Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii

nie wpłynęła żadna oferta

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jarosławiu.

 

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadziła: Magdalena Rożek
(11.02.2014 | aktualizacja 19.02.2014 11:30)
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12