Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław

ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 13. 02. 2014 r. Działając na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław
 

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

§ 1

Dofinansować zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 roku następującym podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania:

1. Parafialnemu Klubowi Sportowemu Kolping - Jarosław ul. 3 Maja 49, 37 - 500 Jarosław

- na zadanie : „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego" w kwocie 80.000zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),

- na zadanie : „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki" w kwocie 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych) .

2. Klubowi Sportowemu „PRZEDMIECIE" Jarosław ul. Burmistrza  Matusza 10,        37 - 500 Jarosław 

 - na zadanie : „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej" w kwocie 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Jarosławskiemu Klubowi Sportowemu 1909, ul. Bandurskiego 2/11, 37 - 500 Jarosław 

- na zadanie : „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej" w kwocie 168.000zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych).

4. Towarzystwu Sportowemu Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN" ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław 

- na zadanie : „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki siatkowej" w kwocie 90.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej . ul. ks. Jakuba Makary 1, 37 - 500 Jarosław 

- na zadanie : „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych" w kwocie 8.000zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

§ 2

Pozostawić bez rozpatrzenia wnioski:

1. Klubu Sportów Walki „SOKÓŁ" ul. Dolnoleżajska 51, 37-500 Jarosław na realizację zadania:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki", na kwotę : 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

2. Miejskiego Klubu Sportowego Jarosław Spółka Akcyjna ul. Ogrodowa 4a, 37 - 500 Jarosław, na realizację zadania:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej", na kwotę: 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                   JAROSŁAWIA

UZASADNIENIE:

            W przeprowadzonym postępowaniu otrzymano w określonych terminach  wypełnione prawidłowo wnioski sporządzone na wymaganych drukach wraz z załącznikami od wnioskodawców wymienionych w § 1 ust. 1 do 5. Wnioskodawcy wymienieni w § 2 ust.1-2 nie spełnili wymogów formalnych określonych ogłoszeniem (nieprawidłowy druk oferty-wniosku bez wymaganych załączników Klubu Sportów Walki „SOKÓŁ" oraz nie uzupełnienie w określonym terminie w skierowanym piśmie brakujących załączników przez Miejski Klub Sportowy Jarosław Spółka Akcyjna). 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(13.02.2014 | aktualizacja 13.02.2014 14:50)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65