Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkursy na stanowiska dyrektorów Miejskich Przedszkoli

Zarządzenie Nr 163/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska:

1.      Miejskiego Przedszkola  Nr 4 w Jarosławiu

2.      Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

3.      Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu

 

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

                                                                       § 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko:

1.      Dyrektora Miejskiego Przedszkola  Nr 4 w Jarosławiu, ul. Grottgera 32.

2.      Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu, ul. Wyspiańskiego 3.

3.      Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu, ul. W. Szczepańskiego 2.

 

                                                                       § 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)       na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl

2)       na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia.

3)      w siedzibie budynku:

1.      Miejskiego Przedszkola  Nr 4 w Jarosławiu, ul. Grottgera 32.

2.      Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu, ul. Wyspiańskiego 3.

3.      Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu, ul. W. Szczepańskiego 2.

 

                                                                      § 3

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                                     § 4

Wykonanie zarządzenia powierzam p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i  Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.                                              

 

                                                                     § 5

Zarządzenie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
znajduje się w sekretariacie Urzędu Miasta (rejestr zarządzeń).

 

                                                                    § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 163/2014   

Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 maja 2014 r.

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 

1.      Miejskiego Przedszkola  Nr 4 w Jarosławiu.

2.      Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

3.      Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu

 

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i § 2   oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2.      Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2004 r. poz. 191),a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną o której mowa w art. l40 ust. l ustawy  z dnia  27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

3.  Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu  i spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2-9.

4.  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

b)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym, - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,

g)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j)        oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

k)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,

l)        oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.,poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,

m)    oświadczenie, że kandydat ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

n)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 16 czerwca 2014 r.  do godz. 15.30 na adres: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław.

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez przewodniczącego komisji konkursowej.

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(26.05.2014 | aktualizacja 26.05.2014 13:51)
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12