Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014.1118  z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 830/LXXII/2014 z dnia 13.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1

zleca się następującym podmiotom realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2015 roku, poprzez wspieranie ich wykonywania:

 

1. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktyki uzależnień w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i wykluczeniem społecznym

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, os. Jagiellonów 1, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł

 

2. Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci z Dzielnicy nr 5 ze wsparciem specjalistycznym rodziny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, os. Jagiellonów 1, Jarosław

Wysokość dotacji  - 24 000 zł

 

3. Prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 2

Stowarzyszenie Nowa Kultura w Jarosławiu, ul. 3 Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 26 000 zł

 

4. Prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 6. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Oddział Rejonowy w Jarosławiu, ul. Dominikańska 25, Jarosław

Wysokość dotacji  - 30 000 zł

 

5. Organizacja pikniku integracyjnego „Z bliźnim na majówkę" z udziałem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy Nr 3 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

 

6. Organizacja festynu dla społeczności lokalnej - „Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu"

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

 

7. Wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych w świetlicy środowiskowej dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy nr 3.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga", ul. 3 Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji -  28 000 zł

 

8. Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów:

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. „Baśki" Puzon

ul. Sienkiewicza 11, Jarosław

Wysokość dotacji  - 13 000 zł

 

9. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Arka" oraz profilaktyki alkoholowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych z rejonu ul. 3-go Maja

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław Wysokość dotacji  - 10 000 zł

 

10. Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, jako formy profilaktyki alkoholowej - „Letnia szkoła artystyczna"

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

 

11. Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno - edukacyjne o zasięgu lokalnym

Ośrodek kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, ul. Benedyktyńska 5, Jarosław

Wysokość dotacji - 6 000 zł

 

12. Organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z dzielnicy nr 3

Parafia Chrystusa króla w Jarosławiu, ul. 3 Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

 

13. Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie" z/s Łopuszka Mała 13, Oddział w Jarosławiu , ul. Sanowa 11, Jarosław

Wysokość dotacji - 35 000 zł

 

14. Zorganizowanie wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Nr 2

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł

 

15. Organizowanie wszechstronnej pomocy dla kobiet zagrożonych problemem alkoholowym oraz wsparcie kobiet i rodzin ofiar przemocy domowej wynikłej z alkoholizmu osób bliskich

Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Jarosławiu, ul. Jasna 4, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł

 

16. Promocja trzeźwości wśród niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę ze społecznością lokalną

Polski Związek Głuchych koło terenowe Jarosław, ul. Poniatowskiego 57, Jarosław

Wysokość dotacji: 4 000 zł

 

17. Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych z Dzielnicy nr 7

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Łazy Kostkowskie, Jarosław

Wysokość dotacji: 6 000

2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Teresy od Dz. Jezus, ul. Dolnoleżajska 63, Jarosław

Wysokość dotacji: 6 000 zł

 

18. Warsztaty twórcze oraz promocje zdrowego żywienia dla osób niewidomych i słabo widzących, jako profilaktyka uzależnień i model trzeźwego spędzania czasu.

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57, Jarosław

Wysokość dotacji  -  4 000 zł

 

19. Kształtowanie umiejętności życiowych najskuteczniejszą formą promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13a, Jarosław

Wysokość dotacji  -  5 000 zł

 

20. Promowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13a, Jarosław

Wysokość dotacji  -  5 000 zł

 

21. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościennych

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Dolnoleżajska 63, Jarosław

Wysokość dotacji  -  5 000 zł

 

22. Promocja dojrzałych postaw proabstynenckich i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego w ramach duszpasterstwa młodzieży

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu,

ul. Dominikańska 25, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

 

23. Prowadzenie całorocznej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym i problemem alkoholowym z Dzielnicy nr 1

Stowarzyszenie Kulturalno - Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, pl. ks. Piotra Skargi 2, Jarosław

Wysokość dotacji - 31 000 zł

 

 

24. Zorganizowanie wypoczynku letniego jako formy profilaktyki alkoholowej młodzieży i osób niepełnosprawnych

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, pl. ks. Piotra Skargi 2, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

 

25. Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę wiedzy i prawidłowych zachowań związanych z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki, ul. Dąbrowskiego 17/37, Rzeszów

Wysokość dotacji - 5 000 zł,

 

26. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki nożnej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej.

1. Klub Sportowy „Przedmieście" Jarosław, ul. Burmistrza Matusza 10, Jarosław

Wysokość dotacji - 8 000 zł,

2. Jarosławski Klub Sportowy 1909, ul. Bandurskiego 2/11, Jarosław

Wysokość dotacji - 8 000 zł

 

27. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie tenisa stołowego jako formy profilaktyki alkoholowej.

Parafialny Klub Sportowy Kolping -Jarosław, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 47 000 zł

 

28. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie judo jako formy profilaktyki alkoholowej

Parafialny Klub Sportowy Kolping -Jarosław, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji  - 10 000 zł

 

29. Organizacja dla mieszkańców miasta Jarosławia wypoczynku letniego połączonego z programem promującym styl życia bez alkoholu jako motywacja do wyboru życia w trzeźwości

Stowarzyszenie „Nowa Kultura" w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 3 000 zł

 

30. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie lotnictwa szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej

Aeroklub Ziemii Jarosławskiej, ul. ks. Jakuba Makary 1.  Jarosław

Wysokość dotacji - 2 000 zł

 

31. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie krótkofalarstwa jako forma profilaktyki alkoholowej

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

32. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie jazdy konnej w ramach promowania zdrowego trybu życia bez nałogów

Stowarzyszeniu Miłośników Koni „ARABIAN", Pełkinie - Wygarki 309

Wysokość dotacji - 5 000 zł

 

33 Organizacja obozu sportowego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie wakacji jako formy profilaktyki alkoholowej

Międzyszkolny Klub Sportowy „San", os. Armii Krajowej 11/4, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

 

34 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie łucznictwa sportowego jako forma profilaktyki alkoholowej

Uczniowski Klub Sportowy „TRAMP", ul. Św. Ducha 1, Jarosław

Wysokość dotacji - 11 000 zł

 

35. Zorganizowanie wypoczynku letniego jako formy profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z duszpasterstwa z Dzielnicy nr 6

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Dominikańska 25, Jarosław

Wysokość dotacji - 6 000 zł

 

36. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu i rekreacji w zakresie aikido jako profilaktyki alkoholowej

Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido, ul. Rynek 20/4, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł 

 

37. Kształtowanie wśród osób starszych prawidłowych zachowań związanych z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł

 

38. Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym wynikającym z nadużywania alkoholu poprzez organizowanie zajęć sportowych i rozwijających zdolności plastyczne dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Jarosławski Plastyk, ul. Jezuicka 1, Jarosław

Wysokość dotacji: 3 000

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jarosławiu.

 

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(10.03.2015)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29