Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działając na podstawie art. 7 ust.1 ppkt 19 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 poz. 594 tekst jednolity); art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 poz. 1118 tekst jednolity) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 830/LXXII/2014 z dnia 13.10.2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015., zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 44/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 2 marca 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r., w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 2

Ogłoszenie o wynikach  konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Jarosławia.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2015

Burmistrza Miasta Jarosławia

 

 

OGŁOSZENIE

 

wyników II  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.,

 

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja V Jarmarku Benedyktyńskiego".

Nazwa oferenta: Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 15 000 zł

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Jarosławia

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(30.03.2015)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29