Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław

Zarządzenie Nr 355/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 949/LXXXII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji ( Dz. Urz. woj. podkarpackiego z 2010 r. Nr 114, poz. 2101 )

 

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza: 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje dot. projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 - stanowiącego załącznik nr 1  do Zarządzenia.

§ 2

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w §1, w sprawie projektu Programu, a w szczególności uzyskanie ich  opinii  odnośnie programu współpracy.

§ 3 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 do 25 listopada 2015 r.

§4 

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia - www.jaroslaw.pl

§5

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. oraz zgłoszeniu uwag co do jego treści.

2. Projekt o którym mowa w ust. 1 oraz formularz ankiety znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz są dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pok. nr 2

3. Wypełnione ankiety, można składać w terminie do 25 listopada 2015 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, parter, pokój nr 2 lub przesłać skan dokumentu e-mailem na adres: agnieszka.dabrowska@um.jaroslaw.pl 

§ 6

1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu.

2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych.

3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ), a drugi egzemplarz w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych.

 

Burmistrz Miasta Jarosławia
Waldemar Paluch

 

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(18.11.2015 | aktualizacja 18.11.2015 15:46)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31