Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 399/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia

Burmistrz Miasta Jarosławia powierza realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2016 roku" Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jarosławiu.

 

ZARZĄDZENIE Nr 399/2015
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118  ze zm.)

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

§ 1

Powierzyć realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego  w Jarosławiu w 2016 roku":

POLSKIEMU STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W JAROSŁAWIU, ul. Wilsona 6a, 37 - 500 JAROSŁAW, oferentowi spełniającemu oczekiwane wymagania.

Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania: 126.919,00zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych).

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
Waldemar Paluch

                                                                                                              

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.12.2015 | aktualizacja 29.12.2015 12:06)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65