Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie ws. obowiązku przeprowadzenia powszechnej deratyzacji

Działając na podstawie § 1 i § 15 uchwały nr 275/XXV/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Jarosławia.

Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od 1 października do 15 października 2017 r.

Deratyzacją należy objąć:

podpiwniczone budynki wielolokalowe, lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej, obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów itp., a także sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od 500 mm.

Trutki należy wyłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązkowej deratyzacji i usunąć nie wcześniej niż w dniu jej zakończenia.

Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości obszaru miasta.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zastosują się do obowiązków w zakresie deratyzacji podlegają odpowiedzialności przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1866 z późn. zm.).

W czasie wyłożenia trutki właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości są obowiązani do stosowania wszelkich środków ostrożności celem uniknięcia zatrucia osób i zwierząt domowych.

Burmistrz Miasta Jarosławia

Treść całego Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia na terenie miasta Jarosławia powszechnej deratyzacji znajduje się poniżej w załączniku.

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(02.10.2017 | aktualizacja 02.10.2017 12:24)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65