Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015

Firma Marketingowa HEKTOR Sp. z o.o. przygotowuje i opracowuje na zlecenie Burmistrza Miasta Jarosławia – „Lokalny Plan Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015” zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju 2006 - 2015, Narodową Strategią Spójności 2007 – 2013, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 

Plan rewitalizacji obejmuje teren miasta Jarosławia.

Plan rewitalizacji jest obowiązkowym załącznikiem do wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii i Mechanizmów Finansowych EOG, a także innych dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych wspierających projekty inwestycyjne w dziedzinie rewitalizacji miast.

Plan rewitalizacji obejmować będzie cały obszar w granicach administracyjnych Jarosławia  ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych, wyłonionych w ramach delimitacji w ujęciu przestrzennym przy uwzględnieniu co najmniej trzech z niżej wymiennych zjawisk:

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;

c) niekorzystne trendy demograficzne;

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;

f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;

g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;

h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;

i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.[1]

„Lokalny Plan Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015" będzie spójny ze strategicznymi dokumentami rozwoju społeczno - gospodarczego miasta, regionu podkarpackiego oraz kraju.

24 lutego 2009 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji „Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015", na które zapraszamy w szczególności przedstawicieli:

  • - jednostek samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • - jednostek sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (W ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa - Komendant Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Policji) ,
  • - szkół wyższych,
  • - organizacji pozarządowych,
  • - kościołów i związków wyznaniowych oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • - spółdzielni mieszkaniowych,
  • - wspólnot mieszkaniowych,
  • - Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Podczas spotkań konsultacyjnych przedstawimy ogólną koncepcję planu rewitalizacji, wyniki prac związanych z delimitacją obszarów problemowych w ujęciu przestrzennym oraz warunki jakie muszą być spełnione przez beneficjentów końcowych, aby mogli umieścić swoje zadania w „Lokalnym Plan Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015"

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych.[1] Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r.

Agnieszka Bukowy-Jedynak
Wydział Inwestycji Miejskich
(18.02.2009 | aktualizacja 18.02.2009 11:49)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31