Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm. ) oraz Uchwały Nr 502/XLVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok.
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•I.       Rodzaj zadań:

•1.      Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Publikacja materiałów konkursowych ze Zlotów Gwiaździstych - „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej" z lat  2006 - 2008 pt. „Losy Polaków podczas II wojny światowej"

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r. ,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). W 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Rozpropagowanie najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii miasta i regionu,
 • Uhonorowanie uczestników konkursu oraz przedstawionych przez nich bohaterów,
 • Popularyzacja wiedzy o mieście i regionie.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • I. Przygotowanie materiałów do druku:
 • Wydanie publikacji we współpracy z IPN w zakresie pozyskania kopii dokumentów
  i fotografii, wsparcia merytorycznego,
 • Opracowanie materiałów zawierających dokumenty i wspomnienia Polaków wykorzystywanych do prac przymusowych w latach 1939-1956,
 • Udokumentowanie udziału Polaków na frontach II Wojny Światowej.
 • II. Analiza materiałów źródłowych.
 • III. Opracowanie tekstu i ilustracji, zdjęć.
 • IV. Przygotowanie projektu.
 • V. Projekt wydawnictwa.
 • VII. Korekta materiałów do edycji w projekcie wydawnictwa.

VIII. Druk publikacji.

IX. Promocja wydawnictwa.

 

2.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury /na terenie miasta, w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3/ oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów i koncertów

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r. ,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych), w 2008 r. wynosiła 70.000 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Cele zadania:

 • Wspieranie inicjatyw i twórczych działań organizacji społeczno - kulturalnych
  w dziedzinach literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru, filmu, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania muzyką, teatrem, książkami, filmem, malarstwem i rzeźbą wśród dzieci i młodzieży lokalnej,
 • Organizowanie wszelkich form upowszechniania kultury i ochrony tradycji narodowej, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Jarosławia.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta poprzez:

 • Organizowanie: koncertów muzycznych; festiwali; imprez mających na celu popularyzację kultury innych narodów; plenerów, wystaw malarskich i rzeźby; przeglądów, spektakli teatralnych słowno-muzycznych; konkursów wiedzy, czytelnictwa; konkursów sprawnościowych dla młodzieży; spotkań młodzieży ze znanymi osobistościami ze świata kultury, artystami, poetami; pokazów, odczytów, prelekcji, dyskusji; seansów filmowych; konferencji
 • Prowadzenie: warsztatów artystycznych; klubu muzycznego, dyskusyjnego; młodzieżowego teatru amatorskiego; dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych; biblioteki; kawiarenki.

 

3.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Organizacja XVII. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni"

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2009r. ,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 78.000zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w 2008 r. wynosiła 70.000zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

Cele zadania:

 • Wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń organizacji społeczno - kulturalnych w zakresie muzyki w tym muzyki dawnej oraz realizacji przedsięwzięć kulturalnych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania międzynarodową muzyką dawną wśród dzieci i młodzieży lokalnej,
 • Organizowanie form upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa europejskiego
  i światowego,
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Jarosławia.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:  

 • Organizacja i prowadzenie: koncertów instrumentalnych muzyki dawnej, koncertów wokalnych dawnych pieśni i chorałów.
 • Spotkań młodzieży różnych narodowości uczestniczącej w wydarzeniu kulturalnym.
 • Warsztatów muzycznych i tańców z dawnych wieków w ramach Festiwalu.

 

•4.      Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Wydanie publikacji o charakterze wychowawczo- kulturalnym pt. „Słoneczna Skała"

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w 2008 r. wynosiła 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

Cele zadania:

Wydanie kwartalnika o wychowaniu dzieci i młodzieży.

Wydawnictwo powinno zawierać:

 • Wiersze, opowiadania oraz relacje z wydarzeń kulturalnych o zabarwieniu religijnym
  z życia miasta Jarosławia,
 • Opis sylwetek osób duchownych, pedagogów i nauczycieli - wzorów do naśladowania, opinie z życia pedagogów i młodzieży w Jarosławiu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

I. Przygotowanie materiałów do druku o tematyce związanej z :

 • Wydarzeniami kulturalnymi o charakterze religijnym z życia miasta Jarosławia i jego społeczności lokalnej,
 • Sylwetkami osób duchownych, pedagogów i nauczycieli Ziemi Jarosławskiej,
 • Jubileuszami Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu,
 • Wiersze, proza oraz artykuły o tematyce edukacyjno-wychowawczej dla dzieci
  i młodzieży.

II. Projekt wydawnictwa.

III. Korekta materiałów do edycji w projekcie wydawnictwa.

IV. Druk publikacji.

V. Promocja wydawnictwa.

•5.      Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Wydawanie miesięcznika o charakterze informacyjno-kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w 2008 r. wynosiła 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Cele zadania:

 • Publikacja stanowiąca instrument przekazywania wiadomości o ważnych wydarzeniach
  z życia podmiotów - osób prawnych i jednostek działających w ich imieniu w myśl przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Czasopismo o charakterze informacyjno-kulturalnym, zawierające miejsce na dyskusję społeczną,
 • Druk periodyczny będzie poruszał aktualne kwestie społeczno - religijne dotyczące wydarzeń odbywających się w mieście ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w obrębie dzielnicy nr 2,
 • Treści miesięcznika wskazujące drogę do wychowania w duchu wiary katolickiej
  i patriotyzmu adresowane są głównie do młodych ludzi.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

I. Przygotowanie materiałów do druku o tematyce związanej z :

 • Wydarzeniami kulturalnymi o charakterze religijnym i patriotycznym, o tematyce społecznej i gospodarczej.
 • Informacjami z życia parafii, mieszkańców dzielnicy nr 2 oraz społeczności lokalnej Jarosławia.
 • Wychowaniem w rodzinie katolickiej.
 • Działalnością grup modlitewnych, wspólnot i stowarzyszeń katolickich.
 • Promowaniem dawnego Jarosławia i współczesnego.
 • Rozrywką dla dzieci i młodzieży mającą na celu przekazanie pozytywnych treści
  i wartości chrześcijańskich młodemu pokoleniu.

II. Projekt wydawnictwa.

III. Korekta materiałów do edycji w projekcie wydawnictwa.

IV. Druk publikacji.

 • VI. Promocja wydawnictwa.

•6.      Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych), w 2008 r. wynosiła 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Cele zadania:

 • Pielęgnowanie i kultywowanie 60-letniej tradycji orkiestry dętej działającej przy Klasztorze OO. Dominikanów w Jarosławiu,
 • Prowadzenie działalności muzycznej: koncertowej, artystycznej, impresyjnej
  i mecenatu muzycznego,
 • Uczestniczenie w inicjowaniu i koordynowaniu przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w Jarosławiu,
 • Prowadzenie działalności służącej urzeczywistnianiu uzdolnień muzycznych wśród dzieci
  i młodzieży,
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej: muzycznej i artystycznej,
 • Promocja kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i dóbr muzycznych,
 • Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania w zakresie muzyki,
 • Upowszechnianie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Podejmowanie inicjatyw muzycznych promocyjnych, artystycznych i edukacyjnych
  z zakresu propagowania kultury muzycznej dla mieszkańców Jarosławia,
 • Realizowanie przedsięwzięć muzycznych dla mieszkańców Jarosławia z zachowaniem należytej staranności w wykonywaniu utworów muzycznych okolicznościowych
  w związku z zaplanowanymi przez Gminę Miejską Jarosław wydarzeniami kulturalnymi na rok 2008 z udziałem orkiestry dętej.

•7.      Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Organizacja Dni Europejskich - Parada Schumana

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 01.07.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Deklaracja poparcia dla Unii Europejskiej, jej wartości, idei, celów i zasad,
 • Poparcie członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej poprzez stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, obserwacji, poglądów oraz wspólną zabawę integrującą przedstawicieli różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i nauczycieli, a także Szkolnych Klubów Europejskich, środowisk akademickich i organizacji młodzieżowych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Przemarsz przebranych uczestników parady ulicami miasta
 • Występy dzieci i młodzieży ze szkół jarosławskich: recytacja, taniec, śpiew
 • Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł"
 • Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
 • Wieczorny koncert zespołu rockowego

•8.      Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Organizacja I Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Młodej Fotografii „Skok
w fotografię" oraz wystawy „Jarosław oczami młodych"

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 01.11.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), w 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Popularyzacja sztuki młodych fotografików jarosławskich,
 • Rozwój zainteresowań twórczych wśród młodzieży jarosławskiej,
 • Zainteresowanie mieszkańców kulturą i sztuką,
 • Rozwijanie pasji,
 • Prezentacja spojrzenia młodych ludzi na małe formy artystyczne - fotografię.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja 11- tu wystaw fotograficznych
 • Warsztaty fotografii kreacyjnej prowadzone przez artystę fotografika
 • Przegląd port folio
 • Pokaz filmów, slajdów i diaporam
 • Konkurs fotograficzny
 • Spotkania z twórcami fotografii.

•9.      Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Realizacja przedsięwzięć z zakresie kultury dla mieszkańców miasta Jarosławia,
w szczególności: organizacja salonów literackich, nocy poezji, organizacja recitali, spotkań z artystami oraz wydanie tomiku poezji

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Popularyzacja literatury polskich poetów, w tym rodzimych,
 • Uwrażliwianie mieszkańców miasta w szczególności dzieci i młodzieży na sztukę oraz pozytywne wzorce i wartości zawarte w literaturze.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja salonów literackich,
 • Spotkań z artystami,
 • Organizacja recitali,
 • Wydanie tomiku poezji artystów jarosławskich.

•10.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Organizacja sesji naukowych i konferencji z okazji: uczczenia 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, prezentacja dorobku Szajny, uczczenia jubileuszu 35-lecia istnienia jarosławskiego Oddziału Towarzystwa im. Adama Mickiewicza

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Popularyzacja literatury polskich poetów,
 • Rozwijanie zainteresowań twórczością polskich wieszczy narodowych,
 • Wzbudzanie zainteresowań mieszkańców sztuką i poezją,
 • Kultywowanie pamięci o poetach narodowych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja sesji naukowych i konferencji z okazji 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego,
 • Prezentacja dorobku twórczości Józefa Szajny - malarza, grafika, twórcy teatralnego, pedagoga, jednego z najoryginalniejszych twórców drugiej połowy XX wieku ,
 • Organizacja jubileuszu 35-lecia istnienia jarosławskiego Oddziału Towarzystwa im. Adama Mickiewicza.

•11.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Organizacja imprez związanych z prezentacją kultury kresowej: II Przeglądu Piosenki Kresowej, wystawy fotograficznej „Pamięć i wiara" oraz Festiwalu Smaków Kresowych

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Prezentacja spuścizny kulturowej dawnych Kresów, na którą składa się dorobek kulturalny Polaków, Ukraińców, Żydów i Ormian,
 • Kultywowanie tradycji i kultury kresowej,
 • Popularyzacja twórczości artystów kresowych zamieszkujących Ziemię Jarosławską.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja II Przeglądu Piosenki Kresowej,
 • Organizacja wystawy fotograficznej „Pamięć i wiara",
 • Organizacja przedsięwzięcia pt. „Festiwalu Smaków Kresowych".

 

•12.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Organizacja imprezy kulturalnej z okazji uroczystych obchodów VI Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ     

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), w 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Pielęgnowanie historii Misji Pokojowych ONZ
 • Edukacja i wzbudzanie szacunku młodego pokolenia do wartości patriotycznych

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ
 • Organizacja wystawy fotografii żołnierzy polskich z misji humanitarnych i pokojowych

 

•13.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Druk Jarosławskiego Rocznika Armii Krajowej za rok 2008

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009r. wynosić będzie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w 2008 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Propagowanie historii Polski oraz najnowszych dziejów regionu,
 • Udokumentowanie udziału Polaków w walkach o niepodległość Ojczyzny,
 • Uhonorowanie żołnierzy Armii Krajowej.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

•I.     Przygotowanie materiałów do druku:

 • Przygotowanie kopii dokumentów i fotografii żołnierzy AK
 • Opracowanie materiałów zawierających dokumenty potwierdzające udział żołnierzy AK
  w walkach wyzwoleńczych
 • Opisy sylwetek żołnierzy AK

II. Projekt wydawnictwa.

III. Korekta materiałów do edycji w projekcie wydawnictwa.

IV. Druk publikacji.

 • VII. Promocja wydawnictwa.

II. Zasady przyznawania dotacji.

O dotacje może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.). Każde z zadań, o których  mowa w pkt. I będzie rozpatrywane oddzielnie. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

 

III. Terminy i sposób składania ofert.

1.Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 25.03.2009r. do godz. 15.00
w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 2 , ul. Rynek 1.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub poświadczenie braku obowiązku rejestracji, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane będzie dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu, oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w odniesieniu dla zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty, prawo do lokalu, umowa lub porozumienie potwierdzające możliwość realizacji zadania w pomieszczeniu innym niż własne, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania,  w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie, statut, pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu podmiotu (o ile umocowanie do składania woli nie wynika z dokumentów przedłożonych przez podmiot), deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

 

 1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi o ile oferty będą równorzędne, a podział uzasadniony rejonem działania.
 3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania
   w formie odrębnego zarządzenia.
 4. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.
 5. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   
 6. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a)    merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punktów:

 • - zgodność z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (1 punkt),
 • - spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu (2 punkty),
 • - zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu
  (1 punkt),

  b)     możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

 • - fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),
 • - posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania (1 punkt),
 • - zaplecze lokalowe (1 punkt),
 • - udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt,

d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maksymalnie 3 punkty,

e) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania - maksymalnie 5 punktów,

f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie
i rekomendacje - maksymalnie 1 punkt,

h) inne - maksymalnie 1 punkt.       

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu oraz na stronie miejskiego portalu internetowego.     

                                                          

                                                                       BURMISTRZ MIASTA

                                                                       JAROSŁAWIA

                                                                                             

                                                          

(24.02.2009 | aktualizacja 24.02.2009 09:04)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31