Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2018 rok Nr 668/LXI/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2018 r.    

ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu  sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku pod nazwą:

1)    Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej mężczyzn. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 480 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

2)    Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej kobiet. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 25 000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

3) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 200 000zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

4) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 40 000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

5) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie halowej  piłki siatkowej kobiet. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 135 000zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

6) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie plażowej piłki siatkowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

7) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie łucznictwa sportowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 25 000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

8) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki ręcznej kobiet. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 133 500zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

9) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki ręcznej mężczyzn. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

10) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki - judo. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

11) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki - kickboxingu. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

12 Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki - aikido. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

13) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 30 000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

I Termin realizacji zadania:

Zgodne z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

II Zasady przyznawania dotacji:

1) O dotacje mogą się ubiegać kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągania zysku, realizujące cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, działające jako osoby prawne.

2) Przedmiotem wniosków o udzielenie dotacji może być:

- realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, pokrycie części kosztów utrzymania klubowych obiektów sportowych,

- wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

III Warunki merytoryczne i finansowe:

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,  w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;,

- aktualny statut klubu.

IV Terminy i sposób składania projektów:

1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, p. nr 2.

2. Wnioski należy składać na druku zgodnym z załącznikiem do Uchwały Nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław 

3. Za poprawność złożonego wniosku odpowiada Wnioskodawca.

4. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcom bez otwierania.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia wezwania. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. Do realizacji zadania kwalifikują się wnioski, które otrzymają minimum 15 pkt. w ramach oceny merytorycznej.   

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta:

1) Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 7 w/w uchwały.

2) Ogłaszający dopuszcza składanie wniosków częściowych na realizację tego samego zadania, jeżeli jego podział uzasadniony jest  rejonem działania.

3) Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta Jarosławia rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru wniosku najlepiej służącego realizacji danego zadania z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.

4) Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5) Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia w ciągu dwóch dni od daty otrzymania opinii w przedmiotowej sprawie Komisji. Wykaz podmiotów, nazwa zadania, wysokość przyznanej dotacji z uzasadnieniem wraz z informacją o wnioskach które zostały odrzucone zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.   

BURMISTRZ  MIASTA JAROSŁAWIA

Poniżej w załącznikach znajdują się:

1. Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 r. wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2.

2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na rozwój sportu.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.02.2018 | aktualizacja 01.02.2018 13:12)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65