Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 645 /LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 188 550zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 188 550zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

2) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 56 850zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 56 850zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

3) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 9 500zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 9 500zł (słownie: dziewięć tysięcy  pięćset złotych).

4) Szkolnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 43 800zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 38 800zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych).

5) Szkolnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0zł (słownie: zero złotych).

6) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 70 950zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy  dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 70 950zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

7) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 35 550zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 35 550zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt  złotych).

8) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 17 000zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 17000zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

9) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki - kickboxingu.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 9 600zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 9 600zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset  złotych).

10) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki - aikido.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 8 600zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 8 600zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

11) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki - judo.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 10 800zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 10 800zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych).

12) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki - boks.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

13) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki - MMA.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0zł (słownie: zero złotych).

14) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 3 000zł (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 3 000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

15) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie badmintona.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 4 000zł (słownie: cztery tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0zł (słownie: zero złotych).

16) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegów na orientację.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 2 000zł (słownie: dwa tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0zł (słownie: zero złotych).

17) Organizacja zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 28 000zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 28 000zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

18) Organizacja Biegu Malucha w Biegu z Europą - Edycja 2018 - w ramach budżetu obywatelskiego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0zł (słownie: zero złotych).

19) Organizacja gali MMA - w ramach budżetu obywatelskiego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0zł (słownie: zero złotych).

20) Prowadzenie Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowego dla uczniów.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 25 800zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0zł (słownie: zero złotych).

21) Popularyzacja turystyki rowerowej w społeczności lokalnej Jarosławia.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 2 500zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0zł (słownie: zero złotych).

Cel zadań:

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- praca wychowawcza z młodzieżą, podnoszenie ogólnej sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży,

- przygotowanie i udział w rozgrywkach organizowanych przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe,

- organizacja zawodów sportowych.

Z przyznanej kwoty dotacji mogą być pokrywane:

- transport zawodników na zawody,

- zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,

- ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,

- opieki medycznej zawodników i porządku publicznego,

- opłaty za sędziowanie,

- wydatki i opłaty związane przygotowaniem zawodników do rozgrywek, zawodów sportowych,

- wydatki na utrzymanie pomieszczeń związanych z realizacją zadania (np. sale gimnastyczne, hale sportowe, szatnie, pomieszczenia biurowe itp.) oraz boiska sportowych,

- koszty pośrednie (nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania).

Termin realizacji zadań: zadania powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Szczegółowe warunki:

- zajęcia szkoleniowe powinny być prowadzone w dniach i godzinach dogodnych dla dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z opracowanym scenariuszem działań przez przeszkolonych realizatorów,

- zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy wiekowe.

2. Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O dotacje mogą się ubiegać podmioty spełniające wymogi określone w w/w ustawie. Dotacje zostaną przyznana na podstawie wybranych ofert i zawartych umów z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Terminy i sposób składania ofert.

1) Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 22. 02 .2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, pok. nr 2.

2) Oferty należy składać na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) ze szczególnym uwzględnieniem treści art. 14 ust 1 w/w ustawy

3) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4) Do oferty należy dołączyć:

- numer konta bankowego, na który będą przekazywane środki ewentualnej przyznanej dotacji na realizację zadania,

- numery PESEL uprawnionych osób, które w imieniu oferenta (w przypadku przyznanej dotacji) będą podpisywały umowę.

5) Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6) Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy.

4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1) Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. 

2) Ogłaszający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację tego samego zadania jeżeli jego podział uzasadniony jest rejonem działania.

3) Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.

4) Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5) Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

6) Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów z uwzględnieniem zapisów art. 15 ust. 1 w/w ustawy:

a) merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punkty:

- zgodność z zakresem przedmiotowym i priorytetowymi zadaniami publicznymi przyjętymi do realizacji w 2018 roku na mocy uchwały Nr 645/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27.XI.2017r. (2 punkty),

- zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu (2 punkty),

b) możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

- fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),

- posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania (1 punkt),

- zaplecze lokalowe (1 punkt),

- udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 4 punkty,

d) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj dyscypliny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin określonych w zadaniu - maksymalnie 5 punktów,

e) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maksymalnie 3 punkty.

7) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyska największą ilość punktów. Maksymalna - indywidualna ocena jednej oferty może wynieść 25 pkt. Zlecenie realizacji zadania w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji nastąpi po otrzymaniu przez złożoną ofertę minimum 15 punktów (średnia arytmetyczna uzyskanej łącznej oceny merytorycznej).

8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, nazwa zadania, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.    

BURMISTRZ  MIASTA JAROSŁAWIA
Poniżej w załącznikach znajdują się:
1. Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólna realizacja zadania publicznego , o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)
 

 

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.02.2018)
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00