Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego - droga Obwodowa Miasta Jarosławia - Udział Społeczeństwa

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
OBWIESZCZENIE załączone w pliku pdf poniżej.
(27.02.2009)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65