Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu

Zarządzenie Nr 257/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 06.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2018.996 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587) oraz art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu

§ 2

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1.      na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl

2.      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia.

3.      w siedzibie budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu os. Słoneczne 7.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 5

Zarządzenie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu Miasta Jarosławia (rejestr zarządzeń).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Waldemar Paluch
(10.07.2018 | aktualizacja 10.07.2018 08:31)