Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2019 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na stanowisko dyrektora SP 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu, ul. Traugutta 15

OA.0050.151/2019

ZARZĄDZENIE NR 151/2019 

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 10.05.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2018.996 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587) Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu, ul. Traugutta 15.

2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu ul. Traugutta 15.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
dr Dariusz Tracz 

Wydział Oświaty
(14.05.2019)
Listopad 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30