Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1362 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) ogłasza konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 

 

 1. Zadanie: przedmiotem zleconego zadania jest powierzenie realizacji usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. - na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w dni powszednie, dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz noce.

 

2. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Miejskiej Jarosław.

 

3. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

4. Przewidywane środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania: 764 000,00 zł. Dotacja przekazywana będzie w okresach miesięcznych. Kwota dotacji może ulec zwiększeniu, nie więcej niż o 10% ogólnej kwoty dotacji, w przypadku przyznania dodatkowych środków z budżetu miasta. Kwota wykonania w 2010 r. 807.000,00 zł.

 

5. Termin składania ofert: do 22 grudnia 2010 r. do godz. 9.00.

 

6. Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 57 pokój nr 4.

 

7. Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

 

 • a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 • b) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • e) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych

     z innych źródeł na realizację danego zadania,

 • f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
  w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • g) deklarację o zamiarze nie osiągania zysku przy realizacji określonego zadania,

 

8. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • a) oferta na obowiązującym druku będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
  i wzoru sprawozdania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do warunków konkursu wyboru ofert,
 • b) deklarację o nie osiąganiu zysku przy realizacji określonego zadania,
 • c) aktualny wyciąg z rejestru sądowego, aktualny statut oraz zgodny z treścią statutu dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu,
 • d) sprawozdanie merytoryczne z działalności Oferenta za ubiegły rok lub - wwypadku dotychczasowej krótszej działalności- za miniony okres,
 • e) sprawozdanie finansowe z działalności za ostatni rok lub - w przypadku krótszej działalności za miniony okres, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat. Oferenci, którzy nie są zobowiązani do sporządzania bilansu powinni przedstawić informację przedstawiającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności - za miniony okres,
 • f) zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim,
 • g) oświadczenie na temat możliwości realizacji zadania /aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania - lokal, telefon, fax itp. aktualnie posiadane zasoby kadrowe /kwalifikacje/ konieczne do realizacji zadania, doświadczenie
  w realizacji zadania w okresie poprzednim/.

Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

9. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania

 

Usługi opiekuńcze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i obejmują:

 • a) Zaspokajanie potrzeb w zakresie wyżywienia /nabywania, dostarczanie potrzebnych produktów, przyrządzanie posiłków, podawanie posiłków itp./.
 • b) Opieka higieniczna /zapewnienie higieny osobistej, otoczenia, pomoc przy czynnościach fizjologicznych, pranie sprzątanie, zmiana pościeli, prasowanie/.
 • c) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem /załatwianie spraw urzędowych, kontakt
  z sąsiadami/.
 • d) Zaspokajanie potrzeb bytowych /np. palenie w piecu/.

 

10. Przygotowanie oraz składanie ofert:

 

 • a) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 • b) Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57, pok. Nr 4 w terminie do dnia 22 grudnia 2010 r. do godz. 9.00.
 • c) Oferty powinny być oznakowane następująco: „Oferta na świadczenie usług opiekuńczych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r."
 • d) Oferty składane po określonych w warunkach konkursu terminie nie będą przyjmowane.

11. Wybór oferenta

 

•a)      W pierwszym etapie konkursu oferty będą sprawdzane pod względem formalnym /komplet dokumentów/, prawidłowość sporządzenia. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.

•b)      Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Dyrektora MOPS Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

 • dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione
 • uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie
 • dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  w tym realizacji do zakresu rzeczowego zadania
 • uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
  w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

c) Komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów:

 • merytorycznej wartości oferty,
 • społecznego znaczenia inicjatywy,
 • kosztów wykonania zadań,
 • efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,
 • merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, w tym kwalifikacji osób przy udziale których, podmiot ma realizować zadanie,
 • dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadania,
 • innowacyjność realizacji projektu.

d) Wzór projektu oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 37 - 500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 57.

e) Wybór Oferenta/ów/ realizującego/ych/ zadanie nastąpi dnia 28 grudnia 2010 r.

f) Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej, BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 57 i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jarosławiu ul. Rynek 1.

g) Podmiot zlecający zadanie zawrze umowę z wybranym/i/ Oferentem/ami/ do dnia 31 grudnia 2010 r.

12. Do konkursu mogą przystąpić fundacje, stowarzyszenia tj. podmioty nie nastawione na osiąganie zysku.

wprowadziła: Magdalena Rożek
(30.11.2010)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31