Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 326/2010 Burmistrza Miasta z dnia 23 grudnia 2010 r. otwartego konkursu ofert realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2011 roku" powierza się organizacji pozarządowej:

„Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jarosławiu"  ul. Wilsona 6a, 37 - 500 Jarosław.

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania wynosi 90.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

   

                       

                            Burmistrz Miasta

                          Jarosławia

Wprowadził:
Jacek Kwieciński
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(12.01.2011 | aktualizacja 12.01.2011 13:34)
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31