Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » Regulamin BO na 2019 rok
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Regulamin BO na 2019 rok

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2019 rok

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Budżet obywatelski obejmuje środki pieniężne budżetu Gminy Miejskiej Jarosław, zwanej dalej Miastem, przeznaczone na realizację projektów zadań zgłoszonych i wybranych
w sposób określony w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia, zwanym dalej Regulaminem.

2. Projekty zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, wybrane zgodnie z niniejszym Regulaminem, zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w 2019 roku.

3. Środki przewidziane na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok wynoszą 1 000 000 zł, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7 ust. 4.

4. Ostateczna kwota środków, przewidzianych na realizację projektów zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, zostanie przyjęta przez Radę Miasta Jarosławia w budżecie Miasta na 2019 rok.

§ 2

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego, zwane dalej projektami, mogą  dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych bądź innych zadań należących do kompetencji Miasta, w szczególności z takich dziedzin jak:

1) budowa, modernizacja lub remont  ulic, chodników, parkingów,

2) budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,

3) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy,

4) działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów czy rodzin,

5) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych,

6) wspieranie zdrowego stylu życia.

2. Zgłaszane projekty nie mogą naruszać prawa oraz zasad gospodarności.

3. Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

1) kategoria A - projekty duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 150 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 550 000 zł, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7 ust. 4,

2) kategoria B - projekty średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł  do 40 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7 ust. 5,

3) kategoria C - projekty małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 150 000 zł, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7 ust. 5.

4. W kategoriach A i B można zgłaszać projekty wyłącznie o charakterze inwestycyjnym lub remontowym.

5. Okres realizacji każdego z projektów musi zamknąć się  w trakcie jednego roku budżetowego.

6. Prawo do zgłoszenia projektu posiada:

1) każdy mieszkaniec Miasta, który uzyska poparcie dla tego projektu co najmniej pięciu mieszkańców Miasta, przy czym muszą to być inne osoby niż  autor/autorzy projektu,

2) organizacja pozarządowa mająca główną siedzibę albo siedzibę oddziału na terenie Miasta lub prowadząca działalność na rzecz mieszkańców Jarosławia.

7. Każdy mieszkaniec Miasta może poprzeć dowolną liczbę projektów.

8. Zgłoszeń projektów należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej www.jaroslaw.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2), a także w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1) oraz w  recepcji Hotelu Turkus (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a).

9. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 8, w terminie określonym w § 6 Regulaminu można:

1) złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2),

2) wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski - formularz"; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego,

3) wysłać elektronicznie skan wypełnionego formularza na adres e-mail 

10. Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów uporządkowanych według kolejności zgłoszenia, zostanie udostępniony na stronie internetowej www.jaroslaw.pl do dnia 3.08.2018 r.

§ 3

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzają zgodnie z kompetencją, komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jarosławia albo miejskie jednostki organizacyjne.

2. Dokonanie zmiany zakresu lub lokalizacji projektu jest możliwe tylko za zgodą jego autora, natomiast nie jest ona potrzebna przy zmianie kwoty szacunkowych kosztów projektu w wyniku ich weryfikacji przez komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Jarosławia albo miejską jednostkę organizacyjną.

3. Weryfikacja obejmuje w pierwszym etapie analizę formalną projektów. Projekt przechodzi do dalszej analizy, jeśli formularz z jego zgłoszeniem został wypełniony w sposób kompletny (wypełnione zostały wszystkie pola obowiązkowe, w tym lista co najmniej 5 osób popierających projekt) i poprawny oraz złożony w terminie określonym w  § 6 Regulaminu. W przeciwnym razie projekt zostaje odrzucony.

4. Weryfikacja obejmuje w drugim etapie analizę prawną, pod względem gospodarności i merytoryczną, w szczególności pod względem:

1) zgodności z dokumentami planistycznymi Miasta,

2) możliwości technicznych, czasowych i in. wykonania projektu,

3) rzeczywistego kosztu realizacji oraz niezbędnych kosztów eksploatacji,

4) lokalizacji projektu na terenie będącym w dyspozycji Gminy Miejskiej Jarosław.

5. W drugim etapie analizy projektów zostaną odrzucone projekty posiadające uchybienia, w szczególności:

1) zakładające sporządzenie wyłącznie dokumentacji projektowej lub realizację niesamodzielnej części zadania wymagającego kontynuacji w kolejnych latach,

2) przewidujące realizację zadania na terenach szczególnego zagrożenia,

3) generujące po realizacji koszty eksploatacyjne niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

4) zlokalizowane na terenach nie będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Jarosław.

5) o kwocie szacunkowej po weryfikacji przekraczającej 150 000 zł.

6. Zapisów ust. 4 pkt 4 oraz ust. 5 pkt 4 nie stosuje się do projektów zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4,5,6.

7. Właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jarosławia albo miejskie jednostki organizacyjne przekazują listy z danymi zweryfikowanych projektów, dołączając rekomendację co do ich dopuszczenia do głosowania albo odrzucenia wraz z uzasadnieniem, do Burmistrza Miasta Jarosławia.

8. Listy, o których mowa w ust. 7, sporządzane są w podziale na kategorie zadań A, B i C według zweryfikowanych kosztów szacunkowych projektów i zawierają, zaktualizowane po ewentualnych uzgodnieniach z autorami projektów, następujące dane:

1) tytuł projektu,

2) lokalizacja,

3) krótki opis wraz z uzasadnieniem,

4) części składowe szacunkowych kosztów projektu i łączna ich kwota,

5) rekomendacja odnośnie głosowania (pozytywna/negatywna) wraz z uzasadnieniem,

6) ewentualne uwagi.

9. Burmistrz Miasta Jarosławia zatwierdza listy projektów dopuszczonych do głosowania.

10. Każdemu projektowi dopuszczonemu do głosowania nadawany jest losowo „kod projektu" typu: A01, A02, A03 itd., B01, B02, B03 itd., C01, C02, C03 itd.

11. Listy projektów, o których mowa w ust. 7, dostępne będą na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia w terminie określonym w § 6 Regulaminu.

§ 4

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

1. Od dnia ogłoszenia list, o których jest mowa w § 3 ust. 11 Regulaminu, do 28.09.2018 r., mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania.

2. Miasto podejmie działania promocyjno-informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego i zadań dopuszczonych do głosowania, z wykorzystaniem w szczególności strony internetowej Miasta i mediów społecznościowych.

§ 5

GŁOSOWANIE

1. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze bezpośredniego głosowania.

2. Głosować należy na karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Karta dostępna jest na stronie internetowej www.jaroslaw.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2), a także w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1) oraz recepcji Hotelu Turkus (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a).

3. Głosowanie odbywa się:

1) przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania, w wyznaczonym zgodnie z § 6 Regulaminu terminie, urna będzie ustawiona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2),

2) drogą pocztową, wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE", za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

3) elektronicznie, poprzez wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres e-mail: .

4. Kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeśli zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola obowiązkowe z zastrzeżeniem z ust. 5.

5. Głosować można tylko raz  na jeden projekt w każdej z trzech wyróżnionych kategorii zadań. W razie dokonania wyboru więcej niż jednego projektu z danej kategorii albo głosowania więcej niż jeden raz na projekty w danej kategorii, wszystkie głosy oddane w tej kategorii będą nieważne.

§ 6

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp.

Opis czynności

Terminy

1.

Zgłaszanie projektów

7.06.2018 - 31.07.2018

2.

Ogłoszenie wykazu zgłoszonych projektów

do 3.08.2018

3.

Weryfikacja projektów

3.08.2018 - 4.09.2018

4.

Ogłoszenie list projektów do głosowania i odrzuconych

do 7.09.2018

5.

Głosowanie

8.09.2018 - 28.09.2018

6.

Ogłoszenie wyników

do 12.10.2018

 

§ 7

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

1. Ustalenia wyników głosowania dokonuje komisja, w składzie co najmniej 3 pracowników Urzędu Miasta Jarosławia, powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia, zwana dalej komisją.

2. W celu ustalenia wyników głosowania komisja dokonuje sprawdzenia kart do głosowania pod kątem ich ważności, zlicza głosy z kart ważnych oddanych na poszczególne projekty w poszczególnych rodzajach zadań, a następnie sporządza listy, oddzielnie dla każdej kategorii zadań, na których projekty są uporządkowane według liczby uzyskanych głosów w porządku malejącym. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projekty, o kolejności decyduje losowanie, które przeprowadza komisja.

3. Wybrane do realizacji zostają te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w danej kategorii zadań i których łączne koszty szacunkowe po weryfikacji nie przekraczają kwoty środków przeznaczonej do rozdysponowania dla danej kategorii zadań.

4. Kwota do rozdysponowania w kategorii A może być zwiększona przez Burmistrza Miasta Jarosławia o równowartość 10 % kwoty budżetu obywatelskiego na 2019 rok, określonej w § 2 ust. 3, w przypadku, gdy łączna suma szacunkowych kosztów projektów poddanych pod głosowanie przekracza kwotę budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

5. Środki niewykorzystane po wybraniu do realizacji projektów w kategorii A powiększają pulę środków do rozdysponowania w kategorii B, natomiast środki niewykorzystane po wybraniu do realizacji projektów w kategorii B powiększają pulę środków do rozdysponowania
w kategorii C.

6. Komisja zaznacza na listach, o których mowa w ust. 2, projekty wybrane do realizacji i przekazuje wyniki głosowania oraz protokół z wykonanych prac, do akceptacji Burmistrza Miasta Jarosławia.

7. Listy z wynikami głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną, niezwłocznie po ich akceptacji przez Burmistrza Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Miasta www.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w Jarosławiu, Rynek 1.

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest wyłącznie zweryfikowanie czy osoby zgłaszające projekty lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione oraz czy nie głosują wielokrotnie na zadania w danej kategorii. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Osoby zgłaszające projekty lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej, wynika z Regulaminu.