Strona główna » Dla Mieszkańców » Świetlice środowiskowe » Świetlica Socjoterapeutyczna im. Anny Jenke
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Świetlica Socjoterapeutyczna im. Anny Jenke

  

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, Plac ks. Piotra Skargi 2, prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną im. Anny Jenke, która jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu wsparcia dziennego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z Jarosławia.

Kierownik Świetlicy: mgr Dorota Kraśniak

Prezes Stowarzyszenia:  Tadeusz Stopyra

Opiekun - asystent kościelny:  ks. prał. Marian Bocho, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała  przy  Kolegiacie w Jarosławiu

Kontakt: tel. 531 750 989

Świetlica obejmuje działaniem wychowawczym, opiekuńczym i edukacyjnym dzieci oraz młodzież w wieku od 7 do 21 lat i wyżej oraz wspiera rodziny w sprawowaniu ich podstawowych funkcji.

Praca w Świetlicy odbywa się: od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 20.00,  w soboty od godz. 10.00 do 15.00.

Działaniami wychowawczymi objęci są młodzi ludzie:

 • którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia i talenty;
 • wspierający swoich rówieśników w przeżywanych trudnościach życiowych ;
 • pragnący wzmocnienia motywacji do nauki, wyrobienia samodzielności , systematyczności i pracowitości;
 • nabycia zdolności uczenia się , otwartości, pokonywania barier, lęku przed trudnym przedmiotem
 • przygotowujący się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
 • z rodzin wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji materialnej;
 • z zaburzeniami zachowania i pozbawionej opieki rodzicielskiej;
 • krzywdzeni przez rodzinę i otoczenie;
 • uzależnieni oraz zagrożeni demoralizacją i przestępczością;
 • potrzebującej wielorakiego wsparcia

Świetlica im. Anny Jenke opiera swoja organizację na zasadach wspólnoty, w której pielęgnuje się rodzinną atmosferę. Celem Placówki jest wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych  dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków opiekuńczo-wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych, a w szczególności :

 • 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki po zajęciach szkolnych ,
 • 2. tworzenie warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,
 • 3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowanie zajęć w tym zakresie
 • 4. stwarzanie optymalnych warunków do ich wszechstronnego rozwoju i kształtowania osobowości
 • 5. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • 6. łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie
 • 7. eliminowanie zaburzeń wychowania
 • 8. wdrażanie do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego poprzez wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy