Aktualności / wydarzenia

W poniedziałek 58. sesja Rady Miasta

25 listopada odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Jarosławia.

W porządku obrad sesji znalazł się między innymi punkt dotyczący omówienia pierwszych spostrzeżeń i uwag po wdrożeniu nowego systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. Podjęte zostaną również uchwały:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2014 rok,

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016,

3) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 r.,

7) w sprawie zmian w uchwale własnej nr 476/XLV/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2013 r.,

8) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości,

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

10) w sprawie nadania złotej odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia",

11) w sprawie nadania złotej odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia",

12) w sprawie nadania nazwy rondu w Jarosławiu,

13) w sprawie nadania złotej odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia".

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(22.11.2013 | aktualizacja 22.11.2013 11:01)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65