Aktualności / wydarzenia

W Jarosławiu ruszyła kwalifikacja wojskowa

2 lutego na terenie całego kraju ruszyła kwalifikacja wojskowa, którą objętych jest ok. 270 tys. osób. Prawny obowiązek stawienia się przed komisją lekarską mają mężczyźni z rocznika 1996, ale nie tylko. W Jarosławiu kwalifikacja wojskowa odbędzie się w terminie 9-19 lutego br.
Fot. M. Młynarska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. na terenie całego kraju odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa. W Jarosławiu ruszy 9 lutego i potrwa do 19 lutego br. Miejsce: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 1.

 

 

Obowiązek stawienia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarosławiu dotyczy osób zamieszkałych na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczvźni urodzeni w 1996 r. (rocznik podstawowy);
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1994 -1995, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do tej służby, które złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. Kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych itp.;
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do jej pełnienia.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje, stawienie się przed burmistrzem, powiatową komisją lekarską, wojskowym komendantem uzupełnień w terminie oraz miejscu określonym w obwieszczeniu i wezwaniu. Kwalifikację wojskową na terenie województwa ogłasza wojewoda, natomiast wójtowie lub burmistrzowie wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia                                  
Burmistrzowi Miasta Jarosławia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający ewentualne przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

- dokumentację medyczną;

Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
- aktualną fotografię o wym. 3x4 cm bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej zawierają rozplakatowane na terenie miasta (szkołach) obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego, ponadto wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(12.02.2015 | aktualizacja 16.02.2015 10:19)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65