Aktualności / wydarzenia

POSIEDZENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W dniu 20 listopada br. pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego w sali narad Urzędu Miasta odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. "Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego".

Uczestniczyli w nim również zastępcy burmistrza: Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn oraz prezesi i dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów i kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży, a także zaproszeni eksperci i specjaliści z wytypowanych jarosławskich zakładów pracy i instytucji.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z aktami prawnymi dotyczącymi zarządzania kryzysowego oraz dokonanie oceny przygotowania Urzędu Miasta do sezonu zimowego. W pierwszej części Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego Lesław Strohbach omówił zagadnienia wynikające z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Drugą część posiedzenia wypełniło omówienie zadań związanych z powołaniem Miejskiego Zespołu Zrządzania Kryzysowego. Szef MZZK Jan Biłas przedstawił skład, strukturę organizacyjną i zadania Zespołu, jako organu pomocniczego Burmistrza, zadania Szefa Zespołu, organizację pracy, sposób przekazywania informacji o zdarzeniach mających znamiona kryzysowych oraz wypracowywanie dla Burmistrza propozycji do działania. Trzecią część posiedzenia prowadził Naczelnik Wydziału Lesław Strohbach omawiając skład i zadania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzonego na bazie Wydziału. Warto podkreślić, że Centrum funkcjonuje całodobowo.

Podczas spotkania omówiono także przygotowania do "akcji zima 2006/2007". Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Cienki skupiła się na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w warunkach zimowych, a Naczelnik Wydziału Dróg Zygmunt Petru przedstawił temat utrzymania dróg miejskich w warunkach zimowych.

Podsumowując spotkanie burmistrz Andrzej Wyczawski podkreślił ważność omawianej problematyki oraz życzył członkom Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego właściwego rozwiązywania występujących problemów.

Jan Biłas
Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
(21.11.2007 | aktualizacja 04.12.2007 11:55)
Jan Biłas - Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Jan Biłas - Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg
Burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg
Uczestnicy posiedzenia
Uczestnicy posiedzenia
Fot. Zofia Krzanowska
Fot. Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65