Aktualności / wydarzenia

30 maja - X sesja Rady Miasta Jarosławia

30 maja br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza rozpoczną się obrady X sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji.
Fot. Barbara Brzezińska

TRANSMISJA X SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z:

  • IX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 kwietnia 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 r.,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,  

4) w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z gminami sąsiednimi dotyczących przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców wymienionych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu, 

6) w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

7) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

9) w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia,

10) w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu,

11) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych",

12) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

13) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Jarosław,

14) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

15) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

16) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

17) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

18) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

19) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

20) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

21) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

22) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

23) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk", w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. "Modernizacja płyty rynku w Jarosławiu",

24) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

25) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości,

26) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok.

V Oświadczenie Rady Miasta Jarosławia w sprawie dokończenia modernizacji linii kolejowej nr 91 Kraków - Medyka na odcinku od Rzeszowa do granicy polsko - ukraińskiej .

VI Omówienie działalności spółek miejskich:

  • PGKiM,
  • PWiK,
  • MZK,
  • JTBS.

VII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działania podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Wolne wnioski i informacje. 

X Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał, sprawozdania, oświadczenie, pismo na sesję 30 maja 2019 roku opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.2019.506) obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji jest na stronie Urzędu Miasta Jarosławia (www.jaroslaw.pl/radamiasta/transmisje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.05.2019 | aktualizacja 30.05.2019 07:45)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65