Aktualności / wydarzenia

26 sierpnia - XII sesja Rady Miasta Jarosławia

26 sierpnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza rozpoczną się obrady XII sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji.
fot. Agnieszka Wilczyńska-Gemra
fot. Agnieszka Wilczyńska-Gemra

  TRANSMISJA SESJI

Proponowany porządek obrad sesji:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 czerwca 2019 r.

IV. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: "Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Jarowej", "Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Dziewiarskiej",

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2019 rok,

13) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkaniowego przy ul. Wróblewskiego",

14) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Jarosław,

15) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok.

V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał, sprawozdania, informacje na sesję 26 sierpnia 2019 roku opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.2019.506) obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie na stronie Urzędu Miasta Jarosławia (www.jaroslaw.pl/radamiasta/transmisje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce transmisje z obrad sesji.

 

Agnieszka Wilczyńska-Gemra
Kancelaria Burmistrza Miasta
(26.08.2019 | aktualizacja 26.08.2019 08:16)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65