Aktualności / wydarzenia

30 stycznia - XIX sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 30 stycznia 2020 roku, w sali narad jarosławskiego magistratu o godz. 9.00 rozpocznie się XIX posiedzenie Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA XIX SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ON LINE

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia na 2020 rok,

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Jarosławia na lata 2020-2022,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2019/2020,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

12) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

13) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław.

V Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na 2020 rok.

VI Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia na 2020 rok.

VII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

IX Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał, sprawozdania, plany pracy, informacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnia z art 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie na stronie Urzędu Miasta Jarosławia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.01.2020 | aktualizacja 28.01.2020 08:35)
Fot. Barbara Brzezińska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65