Aktualności / wydarzenia

XIX sesja Rady Miasta Jarosławia - 30 stycznia

30 stycznia 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której ustalono m.in. nowe stawki za wywóz odpadów - odpowiednio 26 zł w przypadku segregowania odpadów (przy zadeklarowaniu założenia przydomowego kompostownika - 25 zł) i 52 zł przy wyborze opcji niesegregowania odpadów. Tematem obrad były również nowe programy profilaktyczne, a także uchwały związane z gospodarką nieruchomościami i zmianami budżetowymi.

W wyniku obrad przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2020 roku oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia na lata 2020-2022, zmieniono też uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2019/2020.

Zmianie uległa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określnej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty. Do pierwszej wersji projektu burmistrz Waldemar Paluch wprowadził autopoprawkę, obniżającą do 26 zł stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i do 52 zł w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych. Pierwowzór zakładał odpowiednio stawki 27 zł i 54 zł. Uchwała przewiduje ulgę dla osób, które będą posiadały przydomowe kompostowniki wynoszącą 1 zł od osoby.

Radni przyjęli również kilka uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami. 11 300 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW Jarosław", 49 200 zł przeznaczono na realizację „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Jarosławiu na lata 2020-2035", a 30 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, by utworzyć i wyposażyć dzienny dom Senior+ przy Placu Mickiewicza 18.

Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(31.01.2020 | aktualizacja 31.01.2020 10:38)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65