Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Jarosław wyróżniony w konkursie "Bezpieczna Gmina"

7 września 2005 r. Gmina miejska Jarosław została wyróżniona w IV edycji Konkursu "Bezpieczna Gmina" za działania podejmowane w 2004 r. w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i ich mienia.

W imieniu władz miasta stosowny dyplom z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Mazurka odebrali: Zastępca Burmistrza Tadeusz Pijanowski oraz Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko.

Konkurs organizowany jest od 2002 r. w czterech kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy o statusie miast oraz miasta na prawach powiatu. Jego głównym celem jest mobilizowanie do podejmowania skutecznych i sprawnych metod zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Pragnę podkreślić, że konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że w 2002 r. udział wzięło 155 gmin, a w tym roku - już 222 gminy, w tym 11 z województwa podkarpackiego.

Działania Jarosławia jako jedynego miasta na Podkarpaciu zostało dostrzeżone i docenione przez organizatorów. W roku ubiegłym (21 czerwca) Rada Miasta przyjęła program "Bezpieczny Jarosław", którego celem jest m.in. jest zaktywizowanie i skoordynowanie działań społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Już w 2001 r. Jarosław jako jeden z pierwszych samorządów wdrożył system monitoringu wizyjnego. W 2004 r. dzięki kamerom udało się ujawnić wielu sprawców wykroczeń drogowych, kradzieży i bójek. Ponadto prowadzona jest akcja "bezpieczna droga do szkoły" poprzez finansowanie przez UM zatrudnienia pracowników na newralgicznych przejściach na drogach uczniów do szkół. Realizowana jest również współpraca z funkcjonariuszami Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w prowadzeniu prelekcji i spotkań z dziećmi i młodzieżą. "W 2004 r. władze samorządowe aktywnie wspierały działalność różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, kulturalno - oświatowych, sportowych, parafialnych dzielnicowych i tych, które sprawowały opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Zawarto 29 umów na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką antyalkoholową wydatkując kwotę 268 tys. zł. Dofinansowano kwotą 112.452 zł placówki oświatowe organizujące wypoczynek letni i zimowy oraz realizujące zajęcia pozalekcyjne. Na funkcjonowanie 4. świetlic środowiskowych przeznaczono w 2004 r. 77,5 tys. zł" - wyjaśnia Lesław Strohbach Naczelnik powstałego w 2004 r. Wydziału Monitorowania Bezpieczeństwa Miasta.

W celu poprawy bezpieczeństwa zwiększono wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji z 636. w 2003 r. do 1144. w 2004 r. Ponadto kontynuowane były działania kontrolne z pracownikami Urzędu Celnego, Urzędu Kontroli Skarbowej i innych wyspecjalizowanych instytucji. Zrealizowano kilka zadań w zakresie infrastruktury drogowej, a także sfinalizowano "Euroregionalne trasy rowerowe na szlaku miast Jarosław - Użgorod" poprzez odpowiednie oznakowanie.

Szczególny nacisk położono na aktywne formy spędzania wolnego czasu w formie zajęć sportowych na bazie szkół i klubów sportowych. Zrealizowano szereg programów profilaktycznych np. "Nie pal", "Bądź bezpieczny - jesteś uczestnikiem ruchu drogowego", "Nie jesteś sam", czy też "Nie - przemocy".

"Zarówno jarosławianie, jak i sprawujący władzę mogą być dumni z tego wyróżnienia, które odzwierciedla rzeczywisty wzrostu bezpieczeństwa. Wiemy, że w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia w tym zakresie i będziemy realizować kolejne projekty. Mam nadzieję, że akcje takie jak np. "Bezpieczne wakacje - Jarosław 2005", "Stop wagarom" czy "Prawo dla każdego" przyniosą wymierne korzyści"- skomentował wynik konkursu Zastępca Burmistrza Tadeusz Pijanowski.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65