Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Analiza wyników nauczania w szkołach w roku szkolnym 2004/2005

Po raz pierwszy zewnętrzne egzaminy po szóstej klasie szkoły podstawowej i po trzeciej klasie gimnazjum przeprowadzone zostały w 2002 roku. Za każdym razem pytania egzaminacyjne dla naszej młodzieży przygotowywane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i obowiązują w trzech województwach: Małopolskim, Lubelskim i Podkarpackim.

Zarówno dla trzynasto- jak i dla szesnastolatków jest to ogromne przeżycie, gdyż wyniki odzwierciedlają przygotowanie dziecka do wyższego poziomu edukacji.

Wprawdzie wyniki sprawdzianu nie wpływają na przyjęcie dziecka do gimnazjum, stanowią jednak ważną informację dla nauczycieli gimnazjów o poziomie wykształcenia absolwentów tych szkół, i są wskazówką, w jakim kierunku należy wyrównywać braki edukacyjne poszczególnych uczniów.

Natomiast od wyniku egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum zależy wybór dobrej szkoły ponadgimnazjalnej, dlatego też egzamin ten obarczony jest dodatkowo stresem zarówno uczniów, jak i rodziców.

Co roku wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta przeprowadza szczegółową analizę osiąganych przez jarosławskie szkoły wyników. Jednak zróżnicowane warunki nauczania w poszczególnych szkołach, indywidualne możliwości uczniów, ich sytuacja rodzinna, nie pozwalają na obiektywną, jednoznaczną ocenę placówek oświatowych i ich nauczycieli. Z całą pewnością każdy z nich stara się przekazać swoim uczniom maksimum wiedzy i jak najlepiej przygotować ich do egzaminów.

O dobrym przygotowaniu jarosławskich uczniów do dalszej nauki świadczą porównania średnich wyników egzaminacyjnych, z innymi województwami i gminami.

W wyniku sprawdzianu w klasie szóstej, uczniowie mogli uzyskać w bieżącym roku max 40 punktów.

Poniższy wykres przedstawia średnie wyniki osiągnięte przez dzieci w ocenianych przez OKE województwach.

 

bulletin_src_001.gif

 

Z wykresu wynika jednoznacznie, że nasze dzieci uzyskały średnio lepszy wynik od dzieci piszących sprawdzian w województwie Lubelskim i Podkarpackim, i zaledwie o 0,12 gorszy od wyniku dzieci z województwa Małopolskiego. Jeżeli porównamy osiągnięty przez szkoły jarosławskie wynik ze średnim wynikiem powiatu jarosławskiego, uzyskamy następujący wykres:

 

bulletin_src_002.gif

 

 Nieco gorzej wypadają wyniki naszych dzieci w porównaniu z wynikami największych miast naszego województwa.

 

bulletin_src_003.gif

 

 Wyniki egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum przedstawiają się równie optymistycznie.

Uczniowie piszący egzamin, mogli uzyskać w bieżącym roku max 100 punktów.

W ocenianych województwach uczniowie zdobyli średnio następującą ilość punktów:

 

bulletin_src_004.gif

 

 Z wykresu wynika, że nasza młodzież uzyskała średnio wyższą średnią niż wyniki w poszczególnych województwach. Jeszcze lepiej przedstawia się porównanie z gminami powiatu jarosławskiego.

 

bulletin_src_005.gif

 

Również porównanie z największymi miasta mi naszego województwa wypada korzystnie dla naszej młodzieży gimnazjalnej.

 

bulletin_src_006.gif

 

Przedstawione wyniki wskazują na bardzo dobre przygotowanie naszych dzieci do zewnętrznych egzaminów, za co należą się gorące podziękowania nauczycielom i dyrekcjom wszystkich jarosławskich szkół, a zbliżające się Święto Komisji Edukacji Narodowej jest również okazją do złożenia wszystkim pracownikom oświaty życzeń dalszych sukcesów w tej trudnej, ale jakże wdzięcznej pracy z dziećmi.

Bogdan Wołoszyn
Naczelnik wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Jarosławia
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65