Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Wystąpienia radnych VI

Wystąpienie radnego Mieczysława Bilińskiego 

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu !

Funkcjonujący obecnie jeszcze system budżetowy - w perspektywie metodologia budżetu zadaniowego - obejmuje normy prawne regulujące stosunki gospodarowania środkami publicznymi na szczeblu gminy, niezależnie od administracji rządowej. Budżet gminy jest aktem prawnym, ma moc ustawy w formie uchwały budżetowej o charakterze wewnętrznym. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie sprawozdania i ocena wykonania budżetu pod względem formalno - prawnym, merytorycznym i rachunkowym oraz podjęcie z tego tytułu stosownej decyzji.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w wydanej opinii, nie stanowi oceny wykonania budżetu, lecz ocenę przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania pod względem formalno - prawnym. Ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu naszego miasta za rok 2003 wynika, że spośród trzech głównych rodzajów dochodów samorządowych w 100% zrealizowana jest subwencja, w 78% dotacja celowa na zadania inwestycyjne, natomiast dochody własne, liczone metodą średnioarytmetyczną 93,7%, a medialną 88,7%. Nie wykonanie planu dochodu własnych nastąpiło w wyniku zmniejszonych wpływów.

Przykładowo wymienię:

 1. pomoc finansowa z Gminy Jarosław tylko 62,8%,
 2. wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 64,7%,
 3. podatek od osób prawnych 58,9% (500 000 zł),
 4. podatek od nieruchomości 87,1%,
 5. opłaty lokalne 62,3%,
 6. opłata parkingowa 47,2% itd.


Do środków publicznych zalicza się także przychody oraz wpływy pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi - tych brak w ogóle.

Burmistrz jako adresat uchwały budżetowej, powinien tak prowadzić w roku budżetowym działalność w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, aby zrealizować ustalenie uchwały budżetowej. Pełna realizacja planu dochodów w terminach określonych przepisami i harmonogramem realizacji dochodów nie została wykonana. Działalność finansowa nie jest zbieżna z ustaleniami uchwały budżetowej, określonymi w przepisach art. 92 ustawy o finansach publicznych. Jedynie zindywidualizowane decyzje i konkretne czynności w egzekwowaniu dochodów budżetowych mogły spowodować realizację postanowień uchwały budżetowej.
Planowane w budżecie wydatki stanowię podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznaczają kierunki działań gminy w poszczególnych dziedzinach. Podstawowym narzędziem kształtowania wydatków jest więc planowanie, zewnętrzną formę tego procesu zawsze jest efektywność i celowość wykorzystania środków publicznych.
Sprawozdanie budżetowe z wykonania wydatków, w wybranych rodzajach działalności, przedstawia się następująco:

 • gospodarka mieszkaniowa 74,4%,
 • działalność usługowa 85,2%,
 • administracja publiczna - zakup zestawów komputerowych 48.7%,
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86,9%
 • oświata i wychowanie - wydatki inwestycyjne 79,9%
 • ochrona zdrowia 85,2%, nie wykorzystano z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64,4%, nie zrealizowano zadania budżetowego w dziedzinie budowy składowiska odpadów komunalnych w wysokości zł 200.000,
 • dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu 85%, kultura fizyczna i sport 88,7%.

Obowiązek ponoszenia wydatków przez gminę jest rygorystyczny. Nie przeznaczenie wydatków na cele ujęte w uchwale budżetowej oznacza zachwianie wiarygodności władz samorządowych i podważa zaufanie mieszkańców do instytucji samorządu terytorialnego, jakim jest gmina Jarosław. Za przekroczenie przepisów budżetowych oraz postanowień uchwały budżetowej, przewidziane są sankcje określone w ustawie o finansach publicznych art. 137 i następne. Należy też mieć na uwadze decyzje prawno - polityczne. Do realizacji ustawowych zapisów w uchwale budżetowej, niezbędna jest świadomość istnienia nowoczesnych metod zarządzania, tak złożonym organizmem, jak jednostka samorządu terytorialnego oraz wola ich zastosowania z zachowaniem wymogów obowiązującego prawa.
Mieczysław Biliński
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65