Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Fredry w Jarosławiu
przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1.
 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania:
  • wykształcenie wyższe magisterskie,
  • staż pracy 6 lat,
  • pożądane: wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekarskim.
  Na dowód spełniania tych warunków kandydaci winni przedłożyć:
  • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o stażu pracy.
 2. Oferty konkursowe powinny zawierać:
  • koncepcję pracy dyrektora,
  • kwestionariusz osobowy,
  • aktualne świadectwo zdrowia.
 3. Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu" do dnia 5 stycznia 2004 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek l, parter, pokój nr 1.
 4. Kwalifikacja zgłoszonych ofert nastąpi w dniu 6 stycznia 2004 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Jarosławia.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 stycznia 2004 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Jarosławia.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65