Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

IX SESJA RADY MIASTA (28 kwietnia 2003r.)
Na zdjęciu radna Alicja Jużyniec podczas ślubowania
oraz radny Andrzej Lichończak | Fot. Z.K.
Na zdjęciu radna Alicja Jużyniec podczas ślubowania oraz radny Andrzej Lichończak
Fot. Z.K.

IX sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 28 kwietnia 2003 r. w godz. 9.00 - 13.30. Uczestniczyło w niej 20 radnych oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Janusz Kołakowski, Henryk Malawski - projektant, Witold Garczyński reprezentant Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele Rad Dzielnic, Zastępca Prezesa PGKiM Krzysztof Sopel, Burmistrz Janusz Dąbrowski oraz zastępcy: Tadeusz Pijanowski i Marian Muzyczka. Obradom przysłuchiwali się naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta oraz dziennikarze. Na początku ślubowanie złożyła p. Alicja Jużyniec, która w wyniku wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Pijanowskiego weszła w skład Rady Miasta. Radni podjęli stosowną uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Jarosławia.

Sesja była niezwykle ważna ze względu na konieczność oceny realizacji budżetu miasta za ubiegły rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej radny Adam Międlar przestawił stanowisko komisji w sprawie wykonania budżetu za 2002 r. Następnie odczytałem opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. W związku z tym radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Burmistrz Janusz Dąbrowski podziękował w imieniu własnym i poprzedników za pozytywną ocenę realizacji budżetu.

Podczas sesji podjęto łącznie 13 uchwał. Przy 1 głosie wstrzymującym się Rada wprowadziła zmiany w tegorocznym budżecie miasta. Ze względu na brak możliwości przekazania dofinansowania na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji, kwota 15 tys. zł została ujęta w dziale 900 Gospodarka komunalna z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.

Jednomyślnie podjęta została uchwała zobowiązująca Komisję Rewizyjną Rady Miasta do przeprowadzenia kontroli jakości usług opiekuńczych. Kontrola odbędzie się w dniach 5-30 maja 2003 r. Również jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Jarosławia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniach 7-8 czerwca 2003 r. Ich siedziba będzie w Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3-go Maja 72 oraz w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Kościuszki 20.

Kolejna decyzja przyjęta jednomyślnie dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Bandurskiego - Harcerska - 1/01". Informacje na temat rozwiązań przestrzennych terenu objętego planem przekazał projektant planu Henryk Malawski. Inicjatywa pochodzi od właścicieli dwóch działek położonych na tym terenie, którzy sfinansowali opracowanie w/w planu. Obszar planu o powierzchni 2,13 ha dotyczy 5 działek. Teren o powierzchni 1 ha (Mj) zostanie podzielony na 10 działek. Dopuszcza się zagospodarowanie dwóch działek przyległych jako jedną nieruchomość, w tym budowę domu bliźniaczego. Również dopuszcza się budowę na działce budowlanej oprócz budynku mieszkalnego, budynku usługowego lub garażu. Projekt zakłada, że budynki mieszkalne będą maksymalnie 2-kondygnacyjne z poddaszem. Zaopatrzenie w wodę nastąpi z sieci komunalnej, natomiast odprowadzenie ścieków do kanalizacji komunalnej w ul. Bandurskiego. Kolejny teren (Mju) o powierzchni 0,21 ha przeznacza się na cele budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i usługi nie zaliczane do mogących pogorszyć stan środowiska. Teren 0,52 ha (ZD) pozostanie zagospodarowany jako ogrody działkowe z dopuszczeniem budowy altan. Następny teren o pow. 0,19 ha (D) przeznaczony jest na drogę dojazdową, zaś teren o pow. 0,21 (L) ha pozostanie jako droga lokalna.

Ponadto zmieniono uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i małych domach mieszkalnych. Wykreślono par. 6, który mówił, że "Rada Miasta może żądać zwrotu kwoty równiej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od dnia jej nabycia zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż lokal mieszkalny. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej".

Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego o powierzchni 42,60 m2 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie 598/10000 niewydzielonej części gruntu oznaczonego jako działka Nr 1965/3 o pow. 0,0230 ha, dz. Nr 1965/4 o pow. 0,0230 ha obręb nr 4 położonego przy ul. Chopina 1-3.

Kolejna uchwała dotyczyła zbycia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego o powierzchni 57,70 m2 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie 809/10000 niewydzielonej części gruntu oznaczonego jako dz. Nr 1965/3 o pow. 0,0230 ha, dz. Nr 1965/4 o pow. 0,0230 ha obręb nr 4 położonego przy ul. Chopina 1-3 na rzecz Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu. Przy tej uchwale udzielono zgody na 50-procentową bonifikatę od wartości wyceny. Następnie jednomyślnie podjęto decyzję o wydzierżawieniu na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów nr 2599/5 obręb 5 o pow. 0,0023 ha zabudowanej garażem i położonej przy ul. 3 Maja. Rada Miasta podjęła ponadto uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiących działki położone przy ul. Konfederackiej w obrębie 4, zabudowane garażami.

Na 10 lat wydzierżawiono także grunty stanowiące działki przy ul. Okrzei oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami: 1258/2 o powierzchni 0,5985 i 1258/3 o powierzchni 0,6002 ha obręb nr 3 z przeznaczeniem na zorganizowanie "Miasteczka Ruchu Drogowego".

Następnie większością głosów, przy 1 wstrzymującym się Rada Miasta postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 6.475.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta w 2003 r.

Podczas sesji dwie uchwały nie znalazły, potrzebnego do ich podjęcia, poparcia radnych. Jedna z nich dotyczyła zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo - gospodarczym położonej przy ul. Grunwaldzkiej, zaś druga - nabycia na rzecz gminy miejskiej Jarosław nieruchomości oznaczonej zgodnie z operatem ewidencji gruntów dz. nr 950 o pow. 0,3122 ha obręb nr 4.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30