Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (99) / 2001

Strona 14
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ
ZA 2000 ROK

W 2000 r. Straż Miejska realizując statutowe obowiązki podejmowała szereg działań zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście. Celowi temu służyły samodzielne patrole funkcjonariuszy straży w ilości 1265 oraz 249 z Policją. Na prośby zgłaszane przez mieszkańców, Straż Miejska interweniowała 1197 razy. Większość z nich została załatwiona w sposób zadawalający dla zgłaszających je osób.

Podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowano działania związane z realizacją Uchwały Nr 411/ XXXIV/97 Rady Miasta z dnia 25.04.1997 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia. Ponad 300 osób podpisało umowę na wywóz nieczystości. W stosunku do 59-ciu mieszkańców, którzy nie chcieli wypełnić nałożonego nań ustawowo obowiązku skierowano wnioski o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń.

W minionym roku na bazarach i w pobliżu domów towarowych można było zaobserwować bardzo negatywne zjawisko sprzedaży alkoholu i papierosów bez znaków polskiej akcyzy, przez turystów ze wschodu. W marcu i kwietniu wspólne patrole Straży Miejskiej i policji zajęły się tym problemem próbując go ograniczyć. W maju do współpracy zaproszono Urząd Kontroli Skarbowej z Rzeszowa. Na przestrzeni ośmiu miesięcy, w ciągu prawie 40 dni roboczych przeprowadzono kilkaset kontroli handlu alkoholem i papierosami, prowadzonego przez obcokrajowców. Pomimo kar i strat jakie ponoszą handlarze /są to głównie obywatele zza wschodniej granicy, ale również Polacy/ nie udaje się całkowicie zlikwidować tego negatywnego zjawiska.

Trudnym problemem w naszym mieście są wałęsające się bezpańskie psy. Można byłoby rozwiązać go w miarę szybko, gdyby pozbawione należytej opieki psy, mogły być wyłapywane i umieszczane w punkcie zatrzymań. Niestety Jarosław takiego nie posiada.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami Obwodowego Urzędu Miar przeprowadzili kontrole, które wykazały szereg uchybień wag używanych na skupie płodów rolnych i w handlu detalicznym.

Z pracownikami Straży Leśnej w okresie przedświątecznym prowadzono kontrole bazarów pod kątem legalności handlu drzewkami i igliwiem. W minionym roku Straż Miejska zabezpieczała kilkadziesiąt imprez, których organizatorem był Urząd Miasta. Pomimo tego, że w wielu z nich uczestniczyła bardzo duża liczba osób, przebiegały one spokojnie i bez zakłóceń, w czym również zasługa funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

W okresie przedwakacyjnym w wybranych szkołach zostały przeprowadzone przez Straż Miejską pogadanki z uczniami najmłodszych klas pt.: "Bezpieczne wakacje". Dotyczyły one w szczególności zagrożeń, które mogą wynikać z przebywania w domu bez opieki starszych, kontaktów z obcymi, zabaw w miejscach niedozwolonych, przebywania nad wodą, kontaktach z używkami. Cieszyły się dużym zainteresowaniem i będą kontynuowane.

Zgodnie z Uchwałą Nr 488/XXXVIII/97 Rady Miasta Jarosławia z dn. 31 października 1997 w obrębie zespołu Staromiejskiego została utworzona strefa ograniczonego postoju. O wjeździe do "strefy ograniczonego postoju" informuje znak B-39. Wjazd do "strefy ograniczonego postoju" nakłada na kierującego określone obowiązki, a mianowicie: "postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom i na jego terenie jest sprawdzany w sposób przyjęty w danej miejscowości".

Wjeżdżając w obręb Starego Miasta od strony ulic: Przemyskiej, Opolskiej i Świętojańskiej kierujący mija znak B-39. Mijając ten znak, kierowca musi wiedzieć, że postój w obrębie "strefy" jest dozwolony tylko w miejscach do tego wyznaczonych o czym informują odpowiednie znaki. Są to parkingi płatne i bezpłatne. Zatrzymując pojazd na parkingu płatnym należy wykupić kartę parkingową u inkasenta lub w sieci sklepów w obrębie Rynku oraz odpowiednio ją wypełnić. Jest to obowiązek kierującego.

Niektóre wybrane działania Straży Miejskiej w ujęciu statystycznym przedstawiają się następująco:

1. wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń - 184,
2. mandaty karne/ na kwotę - 963/54 250 zł,
3. pouczenia - 1306,
4. patrole z policją - 249,
5. patrole samodzielne - 1265,
6. zabezpieczenie imprez - 188.

Przeprowadzono kontrole:

1. handlu - 174,
2. nieruchomości - 177,
3. parkowania - 608,
4. obcokrajowców - 299,
5. parków - 848,
6. wspólnie z policją - 92.

Stan osobowy Komendy Straży na koniec 2000 r. stanowiło 13 osób.

Komendant Straży Miejskiej
Andrzej Jędrejko
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65