Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (99) / 2001

Strona 3
Sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 9 lutego 2001 r. | Fot. Z.K.
Sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 9 lutego 2001 r.
Fot. Z.K.

Sesja Rady Miasta

 

Podczas XXIX sesji Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się w dniu 9 lutego 2001 r. został uchwalony budżet miasta na rok bieżący. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, opinie o projekcie przedstawili przewodniczący stałych komisji Rady. Następnie odczytałem pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający stwierdził jednak niewielkie nieprawidłowości i uchybienia, które należało skorygować. Swoje opinie odnośnie projektu budżetu zaprezentowali również przedstawiciele Rad Dzielnic. Następnie w dyskusji radni poznali stanowiska dwóch klubów: SLD - negatywne i AWS - pozytywne. Ostatecznie większością głosów, przy 5 przeciwnych i 2 wstrzymujących się, przyjęto budżet miasta wraz z autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Miasta. Omówienie zestawienia dochodów i wydatków przedstawiamy na str. 6.

Kilka poprawek zgłoszono również do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r. Większość z nich została przyjęta i zapisana w formie znowelizowanej.

Jednomyślnie przyjęto zmiany w treści uchwały z 18 grudnia 2000 r. w sprawie realizacji inwestycji budowy krytej pływalni w Jarosławiu. Dotyczyły one nazwy inwestycji i wprowadzenia załącznika prezentującego koncepcję jej budowy. Ponadto jednomyślnie udzielono w formie uchwały zgody dla Zarządu Miasta na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, a związanych z realizacją budowy krytej pływalni wraz z infrastrukturą przy ul. Sikorskiego 5 w Jarosławiu.

Kolejna uchwała przyjęta bez zastrzeżeń dotyczyła przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy położony pomiędzy ulicami: Bandurskiego, Harcerska i Grodziszczańska. Przedmiotem opracowania planu jest określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęta została decyzja o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia br. filii Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jarosławiu mieszczącego się w budynku Huty Szkła "Jarosław" S.A. Dzieci uczęszczające wcześniej do w/w filii przyjęte będą do innych placówek przedszkolnych. Pozostałe 4 uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. W jednej z nich określono wysokość opłat za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i za znakowanie zwierząt. Ponadto zmieniono zapis "wydawanie opinii urbanistycznych z ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - 40 zł" w uchwale z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej i wprowadzono nowe brzmienie "wydawanie wyrysów i wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - 40 zł". Trzecia uchwała mówiła o przystąpieniu do wykupu gruntów pod budowę drogi obwodowej, zaś kolejna - o nabyciu na własność Gminy Miejskiej Jarosław na bardzo korzystnych warunkach nieruchomości położonej przy ogródkach działkowych "Hutnik".

Najwięcej wątpliwości budziła konieczność uchylenia uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela miasta do prac w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Pismo w tej sprawie wystosował Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Propozycję uchylenia uchwały poparło 16 radnych, natomiast trzech wstrzymało się od głosu. Radni z Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Unii Wolności nie brali udziału w głosowaniu. Wybrany w głosowaniu tajnym 13 listopada 2000 r. radny Zbigniew Możdżeń zrezygnował z ponownego kandydowania. Jedynym kandydatem zgłoszonym w trakcie obrad był Burmistrz Miasta Jan Gilowski. W wyniku jawnego głosowania Burmistrz otrzymał poparcie 16 radnych, przy czym 4 wstrzymało się od głosu.

Następnie na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w głosowaniu tajnym powołano p. Annę Drabik na członka kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu.

W sesji uczestniczyło 29 radnych, Wicestarosta Janusz Kołakowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam Tołpa, dyrektorzy placówek podległych, przedstawiciele Rad Dzielnic i stowarzyszeń lokalnych oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta. Obrady trwały od godz. 9-tej do 14.30.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65