Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 6
Stanisław Sobocki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Wystąpienie w sprawie działalności Służby Zdrowia 29.06.2000


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !
Temat Pogotowia Ratunkowego, czyli działu pomocy doraźnej, który jest przedmiotem dzisiejszej debaty Rady, jest niebagatelny i dlatego pozwalam sobie zabrać głos w tej sprawie. Mieszkam w Jarosławiu od ponad 60 lat, jestem lekarzem a od drugiej kadencji również radnym tego wolnego, królewskiego miasta i wcale nie jest mi obojętne, jakie losy będą tę zasłużoną instytucję dotyczyły.

W sprawie Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu występowałem na sesji II kadencji. Jest bardzo ważne dla prawidłowego działania naszego miasta leżącego przy ważnej drodze E 4, a więc z Rzeszowa do Korczowej, czyli granicy naszego państwa. Pracując tu jako lekarz, również w pogotowiu, posiadam doświadczenie, którym chcę się z Wysoką Radą podzielić. Pogotowie od chwili powstania w Jarosławiu w latach 1945 - 46 było, jest i musi być zawsze związane zarówno administracyjnie jak i funkcjonalnie z miejscowym szpitalem. Nasz region jest na 15. miejscu w Polsce pod względem wypadkowości i śmiertelności, a więc jesteśmy na miejscu przykrym, a nie chwalebnym. Stąd konieczność istnienia tejże instytucji w formie łącznej ze szpitalnictwem Jarosławia. Będąc na trasie międzynarodowej, jak wyżej wspomniałem, szpitalnictwo, a konkretnie pogotowie musi odpowiadać stawianym wymogom. A nasze szpitalnictwo o tradycjach V wieków, sławne, usytuowane między dwoma ośrodkami akademickimi, jakimi są Kraków i Lwów, obecnie jest też na tej trasie szpitalnictwo również Rzeszowa. Nasz jarosławski szpital posiada:

1. OIOM, tj. oddział intensywnej opieki medycznej,
2. OIOKar, czyli oddział intensywnej opieki kardiologicznej,
3. tomograf,
4. odpowiednie warunki techniczne,
5. liczbę dużo ponad 100 tys. ludności w powiecie (około 140.000).

Wnioski:
a) Spełniamy więc wymogi warunków jakie są wymagane i stawiane nie tylko przez polskie ministerstwo zdrowia, ale również WHO tj. międzynarodową organizację zdrowia.

b) Musimy więc czynić starania, aby nasze jednostki służby zdrowia znajdowały się właśnie tu, w Jarosławiu i właśnie w tej strukturze szpitalnictwo, pogotowie ratunkowe, czyli jego doraźne i bardzo ważne ramię łącznie!

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !


Dlatego dzisiejsze moje wystąpienie, dotyczące tego tak bardzo ważnego i nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego bezpieczeństwa musi zostać w odpowiedni sposób respektowane i kontynuowane w Jarosławiu.W trosce o mlode pokolenie

Coraz większe trudności finansowe sprawiają, że niewielu rodziców i opiekunów stać na zorganizowanie wypoczynku letniego swym pociechom. Pragnę poinformować, iż w tegorocznym budżecie miasta zaplanowano kwotę 99 tys. zł na konkretną pomoc dzieciom i młodzieży. Jest to tylko część wsparcia, jakie udzielane jest w ciągu roku całym rodzinom pozostającym w trudnych warunkach. Powyższa kwota została przekazana jako dofinansowanie działalności prowadzonej wśród młodego pokolenia przez Stowarzyszenie Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, parafie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Podczas obecnych wakacji dzieci z trzech świetlic środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wypoczywały w Czerwonej Woli, zaś 190-osobowej grupie ze wszystkich szkół podstawowych, dwutygodniowe zajęcia, finansowane przez Urząd Miasta i Kuratorium Oświaty, zorganizowali nauczyciele z ZSO Nr 2 oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Małopolskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 30 dzieciom kolonię w Dynowie.

Nie wszystko da się przeliczyć na złotówki, gdyż wiele akcji prowadzonych jest w ramach systematycznej pracy z młodzieżą. Np. w Miejskim Ośrodku Kultury przez cały lipiec, podobnie jak podczas ferii zimowych, odbywały się dwa razy w tygodniu gry, zabawy, wycieczki i projekcje filmów dla wszystkich chętnych. Podobnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował liczne zawody sportowe. Miejski Zakład Komunikacji kilkakrotnie dowoził dzieci na wycieczki czy też inne imprezy nie pobierając za usługę opłaty.

Oprócz pomocy wakacyjnej organizowane są - dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta - zimowiska, zawody sportowe, konkursy czytelnicze w bibliotekach, rozrywki z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja oraz Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży. Aby umożliwić nieodpłatne korzystanie z Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas zajęć wychowania fizycznego UM dopłacił w roku bieżącym 40 tys. zł. Ponadto przeznaczono 30 tys. zł na prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i patologią oraz 100 tys. zł dla klubów sportowych na działalność szkoleniowo - wychowawczą dzieci i młodzieży. Władze miasta cieszą się, że w naszym środowisku jest wielu ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię, by mimo skromnych możliwości finansowych umilić dzieciństwo i okazać troskę.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65