Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (82) / 1999

Strona 4
Dzień Nauczyciela

226 lat temu powstała w Polsce za sprawą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisja Edukacji Narodowej, pierwsza w Europie centralna władza oświatowa, która zapoczątkowała wprowadzenie nowoczesnych metod i organizacji nauczania.
Dzień 14 października obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej, jest okazją do złożenia podziękowań i życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, za ich trud i ciężką, często niedocenianą pracę.
W placówkach oświatowych odbywają się spotkania pedagogów z wychowankami i ich rodzicami, a także z władzami oświatowymi i samorządowymi. Dzień ten jest również okazją do nagrodzenia najlepszych dyrektorów i nauczycieli nagrodami Burmistrza Miasta.

W bieżącym roku nagrody Burmistrza Miasta w wysokości 1000 zł otrzymali nauczyciele:
 • Anna Bury - Szkoła Podstawowa Nr 2,
 • Franciszek Kulnianin - Szkoła Podstawowa Nr 5,
 • Halina Piróg - Szkoła Podstawowa Nr 5,
 • Wanda Buczkowska - Szkoła Podstawowa Nr 7,
 • Beata Jazienicka - Szkoła Podstawowa Nr 7,
 • Stanisława Trojniak - Szkoła Podstawowa Nr 10,
 • Alicja Droździel - Szkoła Podstawowa Nr 11,
 • Lidia Matuła - Szkoła Podstawowa Nr 11,
 • Dorota Grzęda - Szkoła Podstawowa Nr 11,
 • Renata Chlebowska - Szkoła Podstawowa Nr 6,
 • Beata Pajda - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
 • Wanda Czerwiec - Dyrektor Szkoły Podst. Nr 10,
 • Tomasz Kulesza - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.


Nagrody wręczono na uroczystym spotkaniu 13 października br. z udziałem zaproszonych gości, zorganizowanym w restauracji "Brama Michalika".
Wszystkim nagrodzonym gratulacje złożył: Wiceburmistrz Miasta p. Robert Wiśniewski oraz współpracownicy zajmujący się jarosławską oświatą.

Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Bogdan Wołoszyn

Jeszcze raz o ...
Towarzystwie Budownictwa Społecznego

W dniu 8 września 1999 r. w Sądzie Gospodarczym w Przemyślu zostało zarejestrowane Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu.
Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Miejska Jarosław. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. O najem lokalu mieszkalnego w zasobach Spółki ubiegać się będą mogły osoby w gospodarstwie domowym, których dochód nie będzie przekraczał określonego poziomu (zależnie od liczby osób). Podstawowym warunkiem będzie również brak tytułu wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, do innego lokalu mieszkalnego w dniu objęcia lokalu Spółki oraz stałe zamieszkiwanie lub miejsce pracy na terenie miasta.

Z prawa pierwszeństwa w najmie korzystać będą mogły następujące osoby:
 • skierowane do zamieszkania przez osobę partycypującą w kosztach budowy w wysokości co najmniej 20% wartości odtworzeniowej lokalu,
 • zamieszkujące lokale, w stosunku do których organ nadzoru budowlanego stwierdził konieczność ich opróżnienia z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • mieszkające w lokalach, w których na jedną osobę przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej lub w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,
 • pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
 • przekazujące dotychczas zajmowany lokal mieszkalny Gminy Miejskiej Jarosław do jej dyspozycji.

Wnioski o najem lokalu zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową Gminy Miejskiej Jarosław rozpatrywać będzie Komisja w składzie:
- czterech członków Zarządu Miasta,
- Prezes Spółki.
Lokale mieszkalne budowane przez Spółkę muszą spełniać ustawowe uregulowania dotyczące między innymi współczynników przenikania ciepła, podziału lokali na określone kategorie z uwzględnieniem ich minimalnej powierzchni użytkowej i liczby osób do zasiedlenia początkowego, wyposażenia czy kosztów budowy. Wysokość czynszu najmu określać będzie Rada Miasta Jarosławia uwzględniając konieczność pokrycia przez wpływy z czynszu kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu na budowę.
Spółka może korzystać z kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (o atrakcyjnej stopie oprocentowania), co pozwoli zminimalizować obciążenia najemców z tego tytułu.
Wszelkich informacji związanych z przedmiotem sprawy udzielają członkowie Zarządu Spółki: Wacław Żak, Mariusz Reń i Andrzej Kozak - pracownicy Urzędu Miasta.

Andrzej Kozak
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65