Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Budżet 2009 Sesja Rady Miasta 16.02.2009
W obradach sesji uczestniczył poseł Andrzej Ćwierz.
W obradach sesji uczestniczył poseł Andrzej Ćwierz.
Alicja Pelc i Andrzej Pieszko - podczas prac nad budżetem 2009
Alicja Pelc i Andrzej Pieszko - podczas prac nad budżetem 2009
W trakcie pracy nad projektem budżetu radni: Marian Kozłowski - wiceprzewodniczący RM, Bożena Łanowy, Szczepan Łąka
W trakcie pracy nad projektem budżetu radni: Marian Kozłowski - wiceprzewodniczący RM, Bożena Łanowy, Szczepan Łąka
Największe inwestycje z budżetu miasta w 2009 roku w mln zł
Największe inwestycje z budżetu miasta w 2009 roku w mln zł

Budżet tegoroczny jest wynikiem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców, a możliwościami budżetu miasta, wynikającymi z dochodów na jakie możemy liczyć. Przy pracach nad projektem budżetu widać wyraźnie, iż zgłaszane przez mieszkańców, instytucje itp. potrzeby przekraczają średnio dwukrotnie możliwości finansowe samorządu. Budżet tworzony jest jakby na żywym organizmie - musi być dokumentem elastycznym, nie jest sztywną skostniałą konstrukcją - nie może być oderwany od rzeczywistości i na nią reaguje. Ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny dotyka wszystkich, także Polskę i Jarosław. Budżet jest także uzależniony od takich czynników - planowane dochody miasta zależą od podatków, a jeśli jest kryzys, podmioty gospodarcze ograniczają swoją produkcję, ludzie mniej wydają, co skutkuje mniejszymi wpływami podatków do kasy miasta. Projekty dochodów miasta oparte są na wskaźnikach Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o wpływy z podatków ubiegłorocznych.

Kolejnym ważnym elementem kształtującym finanse samorządu, są programy pomocowe - głównie Unii Europejskiej. Spora część kwot po stronie wydatków jest planowana w zależności od otrzymanych środków pomocowych, po które Miasto Jarosław aplikuje w roku bieżącym. Przy powstawaniu budżetu nikt nie wie, ile funduszy unijnych/ministerialnych otrzymamy, więc jaka suma środków tak naprawdę po stronie wydatków zostanie wykorzystana. Dla przykładu podam, iż w roku ubiegłym szacowany w budżecie deficyt Miasta Jarosławia nie sięgnął nawet 50 % planowanej sumy. Prognozowane wydatki zawierają zabezpieczone środki finansowe na realizacje inwestycji w sytuacji otrzymania dotacji z zewnątrz, w tym UE. Część więc tych wydatków zapisana jest jako nasz udział, w przypadku nie otrzymania środków unijnych, następuje w budżecie Miasta oszczędność.

 • Ustalony na sesji 16 lutego budżet Miasta Jarosławia po stronie dochodów ma kwotę 84 mln 321 tys. 739 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 103 mln 495 tys. 739 zł. Defi- cyt budżetu miasta planowany jest na 19 mln 174 tys. zł i na pewno w takiej kwocie nie pozostanie - ulegnie obniżeniu. Podobnie jak w ubiegłym roku - planowanie deficytu na poziomie 17 mln de facto zamknęło się w kwocie 8 mln zł. Dochody Miasta Jarosławia pochodzą z różnych źródeł - największymi z nich są:wpływy z podatków od osób prawnych, fizycznych, innych jednostek bez osobowości prawnej (np. podatek od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych itd.) i planowany ich wpływ zamyka się kwotą ponad 39 mln 514 tys. zł,
 • dochody bieżące - 23 mln 48 tys. 879 zł, w tym najwięcej bo 20 mln 27 tys. 854 zł, stanowi subwencja oświatowa na prowadzenie miejskich szkół i przedszkoli,
 • dotacja budżetu państwa na realizację zadań zleconych i częściowo własnych z zakresu pomocy społecznej,
 • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Do największych wydatków tegorocznego budżetu Miasta Jarosławia należy:

 • koszt utrzymania szkół i przedszkoli, świetlic szkolnych, oddziałów żłobkowych - dotacja budżetu państwa wyczerpuje w ok. 55 % potrzeby utrzymania tych placówek, 18 mln zł Gmina Miejska dopłaca,
 • opieka społeczna - pochłania 16 % tj. 16 mln 534 tys. 310 zł wszystkich planowanych wydatków. Do nich zalicza się wydatki bieżące na domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Spośród inwestycji, jakie poprowadzi RADA MIASTA BIULETYN | NR 1/2009 | www.jaroslaw.pl/biuletyn/ lub współfinansuje Gmina Miejska Jarosław należy zwrócić uwagę na:

 • dofinansowanie Gminy Miejskiej do inwestycji prowadzonej ze środków UE przez PWiK sp. z o.o. na zakup i montaż 120 modułów filtrów membranowych - koszt budżetu miasta: 2 mln 40 tys. zł,
 • 2 mln 577 tys. zł - dofinansowanie remontu i przebudowy wiaduktu przy ul. Przemyskiej. Inwestycja współfi- nansowana ze środków UE,
 • 2 mln 600 tys. zł - budowa budynku socjalnego,
 • 1 mln 480 tys. zł - budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego 2,
 • remonty dróg powiatowych zgodnie z planem budżetu wyniosą Gminę Miejską Jarosław 1 mln 304 tys. 596 zł. W ramach tej kwoty Powiat otrzyma 810 tys. zł na budowę łącznika obwodnicy z drogą krajową E 4 oraz 495 tys. zł na remont ulic Łazy Kostkowskie oraz ciągu ulic Szczytniańska - Racławicka. Środki Gminy Miejskiej mają być wkładem własnym Powiatu przy staraniu się o zewnętrzne środki na remonty dróg powiatowych,
 • remonty i utrzymanie dróg gminnych na kwotę 1mln 25 tys. zł ulic: Anny Jenke, Raszyńskiej, Lelewela, Kazimierza Wielkiego, Spółdzielczej, Ostrogskich, Podgórze, Polnej, Skarbowskiego, Brama Pełkińska, Konfederackiej, Synów Pułku,
 • budżet Miasta przewiduje 490 tys. zł z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych tj.: na os. Tysiąclecia, Jagiellonów, Wojska Polskiego, przy ul. Czarnieckiego, Przemyskiej i Bocznej Podzamcze,
 • budowę oświetlenia w kwocie 540 tys. zł ulic: Raszyńskiej, Lelewela, Zacisze, Pogodnej, Rajskiej, Długosza, Kamiennej, Sowińskiego, Sanowej, Strzeleckiego, Jezuickiej, Ostrogskich, ks. Fili, Farnej, Piotra Skargi, Broniewskiego, Chmielnej, Anny Jenke.

Wydatki na ochronę i konserwację zabytków stanowią sporą część wydatków budżetu. Nie wszystkie z nich, to inwestycje własne Gminy, ale dotacje dla podmiotów prowadzących takie zadania. Najważniejsze z nich to:

 • 220 tys. zł otrzyma Kolegiata - parafia pw. Bożego Ciała na wykonanie remontu budynku parafialnego dawnego kolegium jezuickiego,
 • 260 tys. zł otrzyma Ośrodek Formacji i Kultury Chrześcijańskiej - dawne opactwo ss. benedyktynek - na remont wnętrz w południowym skrzydle budynku klasztornego, izolację fundamentów bramy wjazdowej, a także na remont wnętrz budynku rektoralnego,
 • 80 tys. zł - klasztor oo. dominikanów przy bazylice pw. MB Bolesnej na kontynuację prac remontowych w zabytkowej zakrystii,
 • 60 tys. zł - klasztor oo. franciszkanów na konserwację głównego ołtarza,
 • 60 tys. zł otrzymała osoba prywatna reprezentująca właścicieli budynku przy Słowackiego 1 na kontynuację remontu zabytkowej kamienicy,
 • 97 tys. zł wspólnota mieszkaniowa ul. Słowackiego 32 (tzw. kamienica Storcha) na wymianę pokrycia dachu i remont więźby, a także opracowanie dokumentacji na remont elewacji.

Z zadań prowadzonych przez Gminę Miejską na ochronę zabytków przeznaczono:

 • 50 tys. zł na opracowanie i wykonanie prac kosztorysowych renowacji Bramy Krakowskiej, • 42 tys. zł na konserwację pomnika NMP Niepokalanej (przy ul. Jana Pawła II) wraz z iluminacją,
 • 50 tys. zł - na renowację zabytkowych nagrobków - Stary Cmentarz,
 • 500 tys. zł dodatkowo MOK na opracowanie dokumentacji remontu budynku Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ - pl. Mickiewicza 6,
 • 1 mln 60 tys. zł - przeznaczono na remont kamienicy Attavantich,
 • 40 tys. przeznaczono na opracowanie dokumentacji ekspozycji podziemnych pod kamienicami Orsettich, Attavantich, Rynek 6.

W budżecie Miasta przewidziana została kwota dofinansowania instytucji nie będących stricte miejskimi, ale świadczącymi usługi dla jarosławian. M. in. przekażemy:

 • 100 tys. zł Powiatowej Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego samochodu gaśniczego, 40 tys. zł Powiatowej Komendzie Policji, 100 tys. zł Centrum Opieki Medycznej na zakup sprzętu medycznego.

W ramach planów inwestycyjnych obiektów sportowych w budżecie zarezerwowano 498 tys. 600 zł na zakup kolektorów słonecznych dla MOSiRu, modernizację stadionu szkolnego przy Piekarskiej - 195 tys. zł, instalację monitoringu na stadionie JKS-u - 150 tys. zł.

To tylko część finansów Miasta - starałem się wskazać najistotniejsze, które odzwierciedlają troskę Władz Miasta o poprawę życia jarosławian. 

Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30