NIP, REGON oraz numery kont Gminy Miejskiej i Urzędu Miasta

NIP Urzędu Miasta Jarosławia

792-10-06-136

REGON Urzędu Miasta Jarosławia

000 524 654

NIP Gminy Miejskiej Jarosław

792-20-31-550

REGON Gminy Miejskiej Jarosław

650 900 520


Uwaga!

Od dnia 6 września 2019 roku obowiązuje dodatkowy nowy numer konta bankowego na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla miasta Jarosławia:

 

KONTO BANKOWE "OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

20 1240 1792 1111 0010 9338 9117 

[służące do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579)]

Uwaga: komunikat nie dotyczy klientów, którzy dokonują wpłat na indywidualne konta określone w otrzymanych zawiadomieniach.

 

KONTO BANKOWE "DOCHODY URZĘDU MIASTA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, itp., z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

 

KONTO BANKOWE "BUDŻET GMINY"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

59 1240 1792 1111 0010 8804 5170

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]

 

KONTO DEPOZYTOWE "WADIA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

57 1240 1792 1111 0010 8805 4518

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65