O Jarosławskiej Radzie Seniorów

18 września 2017 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia uchwałę w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. 

Projekt jest istotnym elementem aktywizacji środowiska jarosławskich seniorów. Jego celem jest integracja, wzmacnianie udziału osób powyżej 60. roku życia w życiu lokalnej społeczności oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.

Utworzenie Jarosławskiej Rady Seniorów wpisuje się w dotychczasowe działania w ramach polityki senioralnej w naszym mieście, w ramach której możliwe jest szerokie wspieranie osób starszych przez stwarzanie warunków do zwiększania ich aktywności, możliwości realizacji swoich zainteresowań oraz poprawiających jakość życia codziennego.

Rada będzie miała charakter konsultacyjno-doradczy, opiniodawczy i inicjujący. Jej istotną rolą będzie działalność na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, tworzenia warunków do lepszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia seniorów. Członkowie Rady będą mogli przedstawiać opinie oraz zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowanych przez Burmistrza i Radę Miasta Jarosławia, dotyczących w szczególności tej grupy społecznej. 

Co jest istotne, szereg organizacji i stowarzyszeń reprezentujących bądź zrzeszających przedstawicieli środowiska jarosławskich seniorów, złożyło na ręce Burmistrza Miasta Jarosławia - wniosek w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Jarosławiu. Przyjęcie uchwały jest więc wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom.

Rada Seniorów może tworzyć mininum 10 mieszkańców Jarosławia (maksymalnie 15) w wieku powyżej 60 lat, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez:

  • podmioty działające na rzecz osób starszych,
  • co najmniej 5 mieszkańców spośród osób uprawnionych do wyboru Rady Seniorów.
Kadencja członków JRS trwa 4 lata.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65