Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 110/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.04.2014 r.

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536), oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia
Nr 723/LXIII/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 r.

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

postanawia :

 

§1

 

Zlecić realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w  2014  r. na zadanie pod nazwą „Podkarpackie Forum Filologiczne Rocznik 2014"- Fundacji Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu „PRZYJACIEL UCZELNI -AMICUS ACADEMICAE"- ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, kwota dotacji :3 000 zł(słownie: trzy tysiące złotych)

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia

 

 

§3

 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia

 

§4

 

Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu( rejestr zarządzeń)

 

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadził: Rafał Kozłowski
(08.04.2014)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65